คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ
Image Icon visited booking 14
วันนี้ (1 ธันวาคม 2564) เวลา 14.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคั

03 ธันวาคม 2564

วันนี้ (1 ธันวาคม 2564) เวลา 14.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชยาวุธ จันทร และนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม โดยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้นำเสนอสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เป็นโรงแรม พ.ศ. ... เพื่อใช้ห้องพักขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

Image Icon visited booking 24
วันนี้ (1 ธันวาคม 2564) เวลา 07.09 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้บริหารกรม และข้าราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพ

01 ธันวาคม 2564

วันนี้ (1 ธันวาคม 2564) เวลา 07.09 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้บริหารกรม และข้าราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันดำรงราชานุภาพ เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ซึ่งพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งร่วมพิธีทำบุญทางศาสนา โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน หลังจากนั้น เวลา 08.20 น. ท่านอธิบดี ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2564 และโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

Image Icon visited booking 47
วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพิศุทธิ์ สุขุม รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์คณาจารย

30 พฤศจิกายน 2564

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพิศุทธิ์ สุขุม รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเด็น “การพัฒนากรอบแนวทางการยกร่างกฎกระทรวงการใช้น้ำอย่างประหยัดและการใช้น้ำซ้ำในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยบูรณาการด้านเทคนิค กฎหมายและมาตรการทางเศรษฐกิจสังคม” เพื่อวิเคราะห์กฏระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบัน และพัฒนากรอบการยกร่างกฎหมายด้านการใช้น้ำอย่างประหยัด และการใช้น้ำซ้ำของภาคเมือง (Urban) ภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่ EEC โดยสัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom meeting ณ สำนักงานวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

Image Icon visited booking 52
วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2564) เวลา 15:00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และ นายนิรั

29 พฤศจิกายน 2564

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2564) เวลา 15:00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อรับทราบภารกิจ ผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และมอบนโยบายในการปฎิบัติราชการ เพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามเป้าหมาย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

Image Icon visited booking 20
ขอเชิญร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแกลง จังหวัดระยอง

29 พฤศจิกายน 2564

ขอเชิญร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแกลง จังหวัดระยอง

Image Icon visited booking 21
ขอเชิญร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

25 พฤศจิกายน 2564

ขอเชิญร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

Image Icon visited booking 11
ส.ค.ส. ปีใหม่ 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

25 พฤศจิกายน 2564

ส.ค.ส. ปีใหม่ 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Image Icon visited booking 668
วันผังเมืองโลก 2564

27 ตุลาคม 2564

ครั้งแรกของงานสัมมนาผังเมืองในรูปแบบ VIRTUAL VIDEO

Image Icon visited booking 81
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2564

07 ตุลาคม 2564

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 38
ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี

10 กันยายน 2564

การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี (รอบที่ 3)

Image Icon visited booking 43
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

17 สิงหาคม 2563

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

Image Icon visited booking 59
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

16 ธันวาคม 2563

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Image Icon visited booking 0
เชียงราย
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

02 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤศจิกายน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ณ สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงราย

Image Icon visited booking 0
เชียงราย
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

26 ตุลาคม 2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ รดน้ำต้นไม้ บริเวณโดยรอบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย

Image Icon visited booking 0
เชียงราย
ลานบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลากลางกลังแรก)
ร่วมพิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคนคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

25 ตุลาคม 2564

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราาชการฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคนคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลากลางกลังแรก) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Image Icon visited booking 0
เชียงราย
อาคารอำนวนการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ประชุมและตรวจสอบงผังบริเวณงานก่อสร้างอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

20 ตุลาคม 2564

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดเชียงราย มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมประชุมและตรวจสอบงผังบริเวณงานก่อสร้างอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

Image Icon visited booking 27
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2564

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 9
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2564

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 321
ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมือง

04 ตุลาคม 2564

ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้อง และวิธีพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 41
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศรายชื่อกฎหมาย

04 ธันวาคม 2563

การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ 2)

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เพื่อชุมชนและสังคม พัฒนาด้านแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

Image Hero
03

ธ.ค.

03

ธ.ค.

03

ธ.ค.

03

ธ.ค.

03

ธ.ค.

03

ธ.ค.

01

ธ.ค.

30

พ.ย.

30

พ.ย.

30

พ.ย.

30

พ.ย.

30

พ.ย.

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น และยื่นข้อคิดเห็น (ผังแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35)

30 วัน

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นและยื่นคำร้อง

90 วัน

ชวนดูวีดีโอ
playing icon of โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
playing icon of โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
playing icon of โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางน้อย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางน้อย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
playing icon of โครงการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำกัดเซาะชายฝั่ง
โครงการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำกัดเซาะชายฝั่ง
playing icon of วีดีทัศน์การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง
วีดีทัศน์การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่.

line chatbot