คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชี้
แจงประเด็นข่าว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ
Image Icon visited booking 19
กรมโยธาฯ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของจังหวัดระนอง ตา...

29 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาฯ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของจังหวัดระนอง ตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย พร้อมขับเคลื่อนภารกิจ สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดอย่างเต็มที่

Image Icon visited booking 23
มท.1 เปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณห...

29 กุมภาพันธ์ 2567

มท.1 เปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม อำเภอเมืองระนอง ชื่นชมโครงการทันสมัย บูรณาการกลไกรัฐ เอกชน ประชาชนร่วมพัฒนาพื้นที่ "หน้าติดถนน หลังติดทอง" ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

Image Icon visited booking 15
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมการประชุมขับเคลื่อนแล...

29 กุมภาพันธ์ 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนกุมภาพันธ์ 2567)

Image Icon visited booking 23
กรมโยธาฯ จัดโครงการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก สำหรับบุคล...

28 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาฯ จัดโครงการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก สำหรับบุคลากรกรมฯ ครั้งที่ 16/2567

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายหลังจัดทำร่างผัง...

01 มีนาคม 2567

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายหลังจัดทำร่างผังเมืองรวมเมืองอุทัยธานี (ปรับปรุงครั้งที่4)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกอ่นจัดทำร่างผังเม...

27 กุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกอ่นจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

Image Icon visited booking 12
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภ...

23 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

Image Icon visited booking 23
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดท...

15 กุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนระโนด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑

Image Icon visited booking 365
คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ...

11 ตุลาคม 2566

คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

Image Icon visited booking 353
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมโยธาธิการและผังเมือง...

01 กันยายน 2566

ด้วยในเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดนางชี แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

Image Icon visited booking 147
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกั...

19 กรกฎาคม 2566

เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ตรวจสภาพความปลอดภัยเครื่องเล่น งานสถาปนาและงานกาชาดจังห...

01 มีนาคม 2567

ตรวจสภาพความปลอดภัยเครื่องเล่น ณ สถานที่จัดงานสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

สำรวจพื้นที่ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ...

29 กุมภาพันธ์ 2567

สำรวจพื้นที่ที่จะก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ...

29 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี ๒๕๖๗

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์...

29 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ ท่าคำทอง บริเวณริมน้ำชี บริเวณหลังวัดศรีธรรมาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Image Icon visited booking 913
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 848
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 1040
ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมือง...

04 ตุลาคม 2564

ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้อง และวิธีพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 735
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศรายชื่อกฎหมาย...

04 ธันวาคม 2563

การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ 2)

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เพื่อชุมชนและสังคม พัฒนาด้านแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

Image Hero
ประกาศใหม่

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น ยื่นข้อคิดเห็น และสงวนสิทธิ์คำร้อง

15 วัน

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น และยื่นข้อคิดเห็น (ผังแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35)

30 วัน

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นและยื่นคำร้อง

90 วัน

01

มี.ค.

01

มี.ค.

01

มี.ค.

01

มี.ค.

01

มี.ค.

01

มี.ค.

19

ก.พ.

15

ก.พ.

07

ก.พ.

31

ม.ค.

31

ม.ค.

25

ม.ค.

ชวนดูวีดีโอ
playing icon of Asia’s Most Remote Schools: Surin, Thailand
Asia’s Most Remote Schools: Surin, Thailand
playing icon of วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
playing icon of มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
playing icon of ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเมินความพึงพอใจ