แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘

 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันไม่มีมาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศที่ชัดเจนส่งผลให้บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศไม่ได้รับ ความคุ้มครองและไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร สมควรมีกฎหมายเพื่อกําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งสอดคล้องกับ หลักการสิทธิมนุษยชนสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี จึงจําเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี้

Gov Gender

นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ World Economic Forum ได้จัดทำรายงานสถานการณ์ความเท่าเทียมทางเพศชายทั่วโลก โดยใช้ดัชนี Global Gender Gap Index โดยช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายภูมิภาคได้ลดช่องว่างความไม่เสมอภาคระหว่างเพศชายและหญิง แต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ต้องพัฒนาความเท่าเทียมในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การเข้าถึงบริการสาธารณสุข และโอกาสทางการเมืองและนี่คือ ๑๐ ประเทศที่มีความเท่าเทียมทางเพศมากที่สุดในเอเชียประจำปี ๒๕๖๐ โดย World Economic Forum ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศในภูมิภาคอาเซียน

Global Gender Gap Index

เผยแพร่: วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

Credit: https://thestandard.co/global-gender-gap-index-2017/

Activities

Procurement

Comprehensive Plan News

Video Media

Khlong Suay Num Sai Thai Happiness
Khlong Suay Num Sai Thai Happiness
Land Readjustment Project for Nan Province
Land Readjustment Project for Nan Province
Governor of Chiang Mai gave an interviewed on Thailand's reformation
Governor of Chiang Mai gave an interviewed on Thailand's reformation