การพัฒนาเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้มีคุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมี (Recommended Features) ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐดังกล่าว จะต้องมีการดำเนินการจัดทำนโยบายสำหรับใช้ในการประกาศบนเว็บไซต์ ได้แก่

  1. นโยบายเว็บไซต์กรมโยธาธิการและกรมโยธาธิการและผังเมือง (Website Policy)
  2. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมโยธาธิการและผังเมือง (Privacy Policy)
  3. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ (Website Security Policy)

Activities

Procurement

Video Media

Khlong Suay Num Sai Thai Happiness
Khlong Suay Num Sai Thai Happiness
Land Readjustment Project for Nan Province
Land Readjustment Project for Nan Province
Governor of Chiang Mai gave an interviewed on Thailand's reformation
Governor of Chiang Mai gave an interviewed on Thailand's reformation