Job and career

Jobs List RSS

Title / Category / User Ending in ID Desc
 
Category ประกาศรายชื่อ Company สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 
8 day(s), 03:31:52 ID: 5e213930defcf
Category ประกาศรับสมัคร Company สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี   Show description
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบคำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะ ซ่อมแซม หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นไปตามหลักวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบแบบแปลนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อความปลอดภัย ศึกษาและทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธา ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะ ซ่อมแซมและ อำนวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหางานวิศวกรรมโยธา พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จัดทำรายละเอียดและรายการด้านคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคประกอบผังเมือง ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และจัดทำแผนผังระบบคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
10 day(s), 03:31:52 ID: 5e1fd6b7955a0
Category ประกาศรับสมัคร Company กองการเจ้าหน้าที่   Show description
รับสมัครงาน
40 day(s), 03:31:52 ID: 5e1ecbaa72882
Category ประกาศรายชื่อ Company กองการเจ้าหน้าที่   Show description
ประกาศรายชื่อ
68 day(s), 03:31:52 ID: 5e1eca54df217
Category ประกาศรายชื่อ Company 2422 
9 day(s), 11:01:52 ID: 5e1e86c0d3c73
Category ประกาศรับสมัคร Company สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 
10 day(s), 11:01:52 ID: 5e1e84e60fa85
Category ประกาศรับสมัคร Company สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 
12 day(s), 03:31:52 ID: 5e1d4b0767456
Category ประกาศรายชื่อ Company สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี 
2 day(s), 03:31:52 ID: 5e182d2b7bfe3
Category ประกาศรับสมัคร Company ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5 day(s), 03:31:52 ID: 5e157fc122c13
Category ประกาศรับสมัคร Company สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 
Expired ID: 5e144c464d4e5