Job and career

Jobs List RSS

Title / Category / User Ending in ID Desc
 
Category ประกาศรายชื่อ Company กองการเจ้าหน้าที่   Show description
ประกาศรายชื่อ
Expired ID: 5f7e87366a125
Category ประกาศรับสมัคร Company ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   Show description
เกี่ยวกับงานเดินเอกสาร ถ่ายเอกสาร ลงทะเบียนส่งหนังสือราชการ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลภายนอก และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Expired ID: 5f7c11133d9b7
Category ประกาศรับสมัคร Company ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Expired ID: 5f7c0e6198a2b
Category ประกาศรับสมัคร Company ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Expired ID: 5f7a8ae6ebc8c
Category ประกาศรับสมัคร Company สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี   Show description
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา พัฒนา จัดทำหลักเกณฑ์ และกำหนดมาตรฐานงานวางผังเมือง คิดค้นปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคงานวางผังเมืองให้การศึกษาอบรมให้คำปรึกษา ข้อคิด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านผังเมือง กำหนดแนวทางปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมือง จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานวางผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
Expired ID: 5f76d6b2ce920
Category ประกาศรับสมัคร Company ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Expired ID: 5f757631d60a0
Category ประกาศรายชื่อ  Show description
เนื่องจากผู้เข้ารับการประเมิน ได้คะแนนการประเมินไม่ถึงร้อยละ ๖๐ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
Expired ID: 5f7553ddc50fc
Category ประกาศรายชื่อ Company กองการเจ้าหน้าที่   Show description
ประกาศรายชื่อ
Expired ID: 5f6aea560bc10
Category ประกาศรายชื่อ Company สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 
Expired ID: 5f685a4b26432
Category ประกาศรายชื่อ Company กองการเจ้าหน้าที่   Show description
ประกาศรายชื่อ
Expired ID: 5f682c350b63f