Job and career

Jobs List RSS

Title / Category / User Ending in ID Desc
 
Category ประกาศรายชื่อ Company กองการเจ้าหน้าที่   Show description
ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์
Expired ID: 5f91214f52792
Category ประกาศรับสมัคร Company ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   Show description
ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่เวลา 15 - 28 ตุลาคม 2563
Expired ID: 5f87f11b471a1
Category ประกาศรับสมัคร Company ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Expired ID: 5f83f94a2aad4
Category ประกาศรับสมัคร Company สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 
Expired ID: 5f83c9d63191e
Category ประกาศรายชื่อ Company กองการเจ้าหน้าที่   Show description
ประกาศรายชื่อ
Expired ID: 5f7e87366a125
Category ประกาศรับสมัคร Company ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   Show description
เกี่ยวกับงานเดินเอกสาร ถ่ายเอกสาร ลงทะเบียนส่งหนังสือราชการ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลภายนอก และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Expired ID: 5f7c11133d9b7
Category ประกาศรับสมัคร Company ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Expired ID: 5f7c0e6198a2b
Category ประกาศรับสมัคร Company ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Expired ID: 5f7a8ae6ebc8c
Category ประกาศรับสมัคร Company สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี   Show description
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา พัฒนา จัดทำหลักเกณฑ์ และกำหนดมาตรฐานงานวางผังเมือง คิดค้นปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคงานวางผังเมืองให้การศึกษาอบรมให้คำปรึกษา ข้อคิด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านผังเมือง กำหนดแนวทางปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมือง จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานวางผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
Expired ID: 5f76d6b2ce920
Category ประกาศรับสมัคร Company ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Expired ID: 5f757631d60a0