Job and career

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
 2019-01-11 12:00AM Job Expired
 
 2018-12-11 03:32PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. เชียงใหม่

                                                          ประกาศจังหวัดเชียงใหม่
         เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
                                        สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

       จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ์้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ด้านพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

       จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู่ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเหมางานบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ คือ นายฉลอง ภูสี และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามารายงานตัว พร้อมทั้งเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

                                                               ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนธันวาคม  พ.ศ.2561
       

11011401.PDF
Company details
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
Joined since:
2017-11-17
Located in:
เชียงใหม่, THAILAND
Other jobs:
from this user
 
Details:
Job type:
จ้างเหมา
Available posts:
1
Location:
เชียงใหม่, ภาคเหนือ, THAILAND
Required experience:
2-5 ปี
Required studies:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
Required languages:
ไทย
Start Date:
2018-12-11
Job Expired:
(2019-01-11 12:00AM)
Hits:
2108 Hits
 

Benefits

ตามสิทธิประโยชน์ ของประเภทงานจัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดา งานบริการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐


About us

หากมีข้อซักถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ที่เบอร์โทรศัพท์  053-112733 เบอร์ภายใน 0 หรือ 10 , 053-112734