Job and career

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 2021-04-02 12:00AM Job Expired
 
 2021-03-26 10:28AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. สุพรรณบุรี

ตำแหน่งพนักงานนิติกร จำนวน  1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน.PDF
Company details
Confidential
Joined since:
2017-11-17
Located in:
สุพรรณบุรี, -
Other jobs:
from this user
 
Details:
Job type:
พนักงานราชการ
Available posts:
2
Location:
สุพรรณบุรี, ภาคกลาง, THAILAND
Required experience:
ไม่มีประสบการณ์
Required studies:
ปริญญาตรี
Start Date:
2021-03-26
Job Expired:
(2021-04-02 12:00AM)
Hits:
788 Hits