Job and career

Jobs List RSS

User filter - 9422 COM_JOBS_REMOVE_FILTER

Title / Category / User Ending in ID Desc
 
Category ประกาศรายชื่อ Company สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี 
Expired ID: 60d0136104035
Category ประกาศรายชื่อ Company สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี   Show description
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานนิติกร
Expired ID: 60c6e06117668
Category ประกาศรายชื่อ Company สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี   Show description
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Expired ID: 5d419c236eb5c
Category ประกาศรายชื่อ Company สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี   Show description
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
Expired ID: 5d08b0a5361a9
Category ประกาศรายชื่อ Company สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี   Show description
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคปฏิบัติ) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
Expired ID: 5cff4a9cb0980