ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-02-2024)
โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วันที่ประกาศ (12-01-2024)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวิทยาลัยสงฆ์ หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วันที่ประกาศ (12-01-2024)
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (กว.ผังเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-01-2024)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์ จำนวน 17 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (19-09-2023)
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (21-08-2023)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-08-2023)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-07-2023)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-07-2023)
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านชากมาลัย ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (12-05-2023)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด