ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ตำบลกระแสบน อำเภอแกลงจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (16-01-2023)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ชุมชน บริเวณอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวงจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (09-01-2023)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ชุมชน บริเวณอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวงจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (09-01-2023)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ชุมชน บริเวณอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวงจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (03-01-2023)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน บริเวณอ่าวน้อยหน่า จุดที่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-12-2022)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน บริเวณอ่าวน้อยหน่า จุดที่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-12-2022)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน บริเวณอ่าวน้อยหน่า จุดที่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (16-12-2022)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ตำบลกระแสบน อำเภอแกลงจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (07-12-2022)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ตำบลกระแสบน อำเภอแกลงจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (07-12-2022)
จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น หมายเลขทะเบียน กค-8017 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-12-2022)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด