ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (11-07-2024)
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (12-07-2024)
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (ด้านช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-07-2024)
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (11-07-2024)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานจัดรูปที่ดิน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (11-07-2024)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (01-07-2024)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวิทยาลัยสงฆ์ หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (19-06-2024)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวิทยาลัยสงฆ์ หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (19-06-2024)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (13-06-2024)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวิทยาลัยสงฆ์ หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-05-2024)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด