ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ความยาว ๔๘๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (02-06-2023)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-05-2023)
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-05-2023)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านวังหมุ้น หมู่ที่ ๗ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ความยาว ๗๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (03-05-2023)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยแม่ขนาด หมู่ที่ ๘ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ความยาว ๒๒๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (03-05-2023)
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (28-04-2023)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ความยาว ๔๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (12-04-2023)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำแม่ขนาด บ้านแม่ขนาด หมู่ที่ ๘ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ความยาว ๔๔๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (11-04-2023)
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-04-2023)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ความยาว ๔๘๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (07-04-2023)
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านชีวิตใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ความยาว ๔๗๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (30-11-2021)
ประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านดงฤาษี หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ความยาว ๕๒๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (30-11-2021)
ประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวง บ้านแม่สาร บ้านตอง หมู่ที่ ๔ - บ้านศรีเมืองยู้ หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ความยาว ๒๘๐ เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (18-11-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านป่าพลู หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (17-02-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (17-02-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวง บ้านเวียงยอง หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (17-02-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านหล่ายแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (17-02-2020)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน) วันที่ประกาศ (15-01-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมการพัฒนาเมืองล้านนาน่ามองบริเวณเมืองเก่าลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ กิจกรรมที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณหนองบัว ระยะที่ ๒ ชุมชนเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (23-04-2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมการพัฒนาเมืองล้านนาน่ามองบริเวณเมืองเก่าลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ กิจกรรมที่ ๓ งานก่อสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (11-04-2019)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด