ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (07-06-2024)
จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (12-03-2024)
จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (01-03-2024)
จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (01-03-2024)
จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (29-02-2024)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (06-02-2024)
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-01-2024)
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-01-2024)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (07-11-2023)
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (25-09-2023)
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านวังหมุ้น หมู่ที่ ๗ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ความยาว ๗๒๐ เมตร วันที่ประกาศ (30-05-2023)
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ความยาว ๔๕๐ เมตร วันที่ประกาศ (26-05-2023)
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำแม่ขนาด บ้านแม่ขนาด หมู่ที่ ๘ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ความยาว ๔๔๐ เมตร วันที่ประกาศ (19-05-2023)
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทา บ้านทาร้องเรือ หมู่ที่ ๖ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ความยาว ๔๕๐ เมตร วันที่ประกาศ (28-02-2023)
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านวังสวนกล้วย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ความยาว 150 เมตร วันที่ประกาศ (27-02-2023)
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวง บ้านศรีเมืองยู้ หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ความยาว 300 เมตร วันที่ประกาศ (01-03-2023)
ประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านชีวิตใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ความยาว ๔๗๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (30-11-2021)
ประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านดงฤาษี หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ความยาว ๕๒๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (30-11-2021)
ประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวง บ้านแม่สาร บ้านตอง หมู่ที่ ๔ - บ้านศรีเมืองยู้ หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ความยาว ๒๘๐ เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (18-11-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านป่าพลู หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (17-02-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด