โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านคลองเลย (จุดที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว ๔๒๐ เมตร วันที่ประกาศ (2020-10-21)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหลังโรงเรียนกอแนะเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร วันที่ประกาศ (2020-10-14)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายซอยสำเร็จ บ้านโคกงู หมู่ที่ ๓ ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๐.๘๕๐ กิโลเมตร วันที่ประกาศ (2020-10-14)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายก่อนถึงปอเนาะปลักปลา หมู่ที่ ๘ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๐.๖๗๐ กิโลเมตร วันที่ประกาศ (2020-10-14)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายรอบสระบ้านโคก-บ้านยือลาแป หมู่ที่ ๓ ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑.๒๐๐ กิโลเมตร วันที่ประกาศ (2020-10-14)
โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส บริเวณสวนนราเปี่ยมสุข (ระยะที่ ๔) ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส วันที่ประกาศ (2020-10-14)
โครงการก่อสร้างสะพานในชุมชน ข้ามคลองไสเงาะ หมู่ที่ ๖ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐ เมตร วันที่ประกาศ (2020-10-14)
โครงการก่อสร้างสะพานในชุมชน ซอยวงเวียน ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส กว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐ เมตร วันที่ประกาศ (2020-10-14)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก บริเวณบ้านแลแบ๊ะ (จุดที่ 3) หมู่ที่ 8 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,030 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (2020-08-19)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก บริเวณบ้านแลแบ๊ะ (จุดที่ 2 ) หมู่ที่ 8 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,225 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (2020-08-17)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านโคกหรา - ป่าหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร วันที่ประกาศ (2020-01-21)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายรอบสระบ้านแกแม หมู่ที่ 4 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร วันที่ประกาศ (2020-01-21)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านเปล หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร วันที่ประกาศ (2020-01-21)
จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-03-13)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายป่าใสใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส วันที่ประกาศ (2018-12-24)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบูเก๊ะ 4 - เจ๊ะมูดอ หมู่ที่ 6,11 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส วันที่ประกาศ (2018-12-24)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายซอยปราจีน หมู่ที่ 11 ต.สุคิริน อ.สุคิริน วันที่ประกาศ (2018-12-24)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายกูวา - บ้านบือราเป๊ะ หมู่ที่ 3 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส วันที่ประกาศ (2018-12-24)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายมัสยิด หมู่ที่ 3 บ้านบาลูกา ต.โฆษิต อ.ตากใบ วันที่ประกาศ (2018-12-24)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคันคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งขวา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 บ้านปูยู ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ วันที่ประกาศ (2018-12-24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด