คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ
Image Icon visited booking 286
วันนี้ (7 ตุลาคม 2564) เวลา 14.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดี นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์

08 ตุลาคม 2564

วันนี้ (7 ตุลาคม 2564) เวลา 14.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดี นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและตรวจระบบป้องกันน้ำท่วมโบราณสถาน วัดไชยวัฒนาราม ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการก่อสร้างและสนับสนุนคันป้องกันน้ำท่วมชนิดพับเก็บได้ พร้อมมั่นใจในประสิทธิภาพสามารถรับมือน้ำท่วมได้ นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในลักษณะเดียวกันนี้ที่วัดธรรมาราม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร วัดพนัญเชิงวรวิหาร และวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร หลังจากนั้นเดินทางไปยังอำเภอเสนา ตรวจระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเสนา-สามกอ พร้อมสนับสนุนเครื่องสูบน้ำให้แก่เทศบาลเมืองเสนา เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากชุมชนเมืองเสนาให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำด้วย

Image Icon visited booking 189
วันนี้ (4 ตุลาคม 2564) เวลา 08.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยนางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเม

05 ตุลาคม 2564

วันนี้ (4 ตุลาคม 2564) เวลา 08.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยนางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง คณะผู้บริหาร และข้าราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 19 ปี (3 ตุลาคม 2564) โดยจัดให้มีพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิทั้งกรมฯ พระราม 9 และพระรามที่ 6 พร้อมทั้งสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ประกอบพิธีสงฆ์ ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal ทั้งนี้ ได้เปิดให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินให้กับองค์กรสาธารณกุศลผ่านระบบออนไลน์

Image Icon visited booking 154
วันนี้ (1 ตุลาคม 2564 ) เวลา 07.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายสุเมธ มีนาภา ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยข้าราชการกรมฯ วางพวงมาลาถวายร

04 ตุลาคม 2564

วันนี้ (1 ตุลาคม 2564 ) เวลา 07.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายสุเมธ มีนาภา ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยข้าราชการกรมฯ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร

Image Icon visited booking 141
วันนี้ (28 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง และอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมกรรม

01 ตุลาคม 2564

วันนี้ (28 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง และอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (ส่วนกลาง) เพื่อสรุปผลงานของสมาคมฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานสมาคม โดยมี ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมทั้งร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อนายกสมาคมฯ เนื่องในโอกาสที่ท่านเกษียนอายุราชการ ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้ง ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยคนต่อไป ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ณ ห้องอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

Image Icon visited booking 1
คุณธรรม 4 ประการ ที่ยึดมั่นในองค์กร

27 ตุลาคม 2564

พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ

Image Icon visited booking 30
โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางฯ

07 ตุลาคม 2564

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง และการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 (M-MAP2)

Image Icon visited booking 19
ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (Infographic)

14 กันยายน 2564

ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (Infographic)

Image Icon visited booking 64
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี 2564

31 สิงหาคม 2564

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง มีกำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

Image Icon visited booking 47
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2564

07 ตุลาคม 2564

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 24
ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี

10 กันยายน 2564

การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี (รอบที่ 3)

Image Icon visited booking 25
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

17 สิงหาคม 2563

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

Image Icon visited booking 27
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

16 ธันวาคม 2563

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Image Icon visited booking 29
ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมือง

04 ตุลาคม 2564

ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้อง และวิธีพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 9
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศรายชื่อกฎหมาย

04 ธันวาคม 2563

การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ 2)

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เพื่อชุมชนและสังคม พัฒนาด้านแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

Image Hero
27

ต.ค.

27

ต.ค.

27

ต.ค.

26

ต.ค.

26

ต.ค.

26

ต.ค.

26

ต.ค.

19

ต.ค.

12

ต.ค.

12

ต.ค.

11

ต.ค.

06

ต.ค.

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น ยื่นข้อคิดเห็น และสงวนสิทธิ์คำร้อง

15 วัน

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น และยื่นข้อคิดเห็น (ผังแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35)

30 วัน

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นและยื่นคำร้อง

90 วัน

ชวนดูวีดีโอ
playing icon of โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
playing icon of โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
playing icon of โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางน้อย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางน้อย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
playing icon of โครงการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำกัดเซาะชายฝั่ง
โครงการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำกัดเซาะชายฝั่ง
playing icon of วีดีทัศน์การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง
วีดีทัศน์การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่.

line chatbot