คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชี้
แจงประเด็นข่าว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ
Image Icon visited booking 13
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จ...

03 มิถุนายน 2566

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

Image Icon visited booking 12
อธิบดีกรมโยธาฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 146 ร...

03 มิถุนายน 2566

อธิบดีกรมโยธาฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 146 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

อธิบดีกรมโยธาฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวา...

03 มิถุนายน 2566

อธิบดีกรมโยธาฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

Image Icon visited booking 13
ยผ.ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม...

02 มิถุนายน 2566

ยผ.ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำและการเป็นเมืองที่ฟื้นตัวได้ (Urban – Act : Integrated Urban Climate Action for Low – Carbon and Resilient Cities)

Image Icon visited booking 12
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายหลังการจัดทำ ผัง...

30 พ.ค. 2566

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายหลังการจัดทำ ผังเมืองรวมเชียงราย (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่...

31 พ.ค. 2566

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ ๑) ผังเมืองรวมชุมชนป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่...

31 พ.ค. 2566

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ ๑) ผังเมืองรวมชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง

Image Icon visited booking 110
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต...

01 พ.ค. 2566

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ( ขายพัสดุที่ได้จากการรื้อถอน )

Image Icon visited booking 86
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566...

04 เมษายน 2566

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Image Icon visited booking 452
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมโยธาธิการและผ...

04 เมษายน 2566

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันค...

02 มิถุนายน 2566

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหนองแจง หมู่ที่ 4 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายพงศธร โพธิ์ทอง และนายณัฐพันธ์ สุนทรพลินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว

ประชุมคณะกรรมการการจัดทำผังภูมิสังคม อำเภอกุดชุม...

01 มิถุนายน 2566

ประชุมคณะกรรมการการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

ประชุมคณะกรรมการการจัดทำผังภูมิสังคม อำเภอไทยเจริญ...

01 มิถุนายน 2566

ประชุมคณะกรรมการการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมโครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั...

01 มิถุนายน 2566

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินโครงการ จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะนำโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของโครงการ

Image Icon visited booking 509
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 608
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 856
ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมือง...

04 ตุลาคม 2564

ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้อง และวิธีพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 346
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศรายชื่อกฎหมาย...

04 ธันวาคม 2563

การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ 2)

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เพื่อชุมชนและสังคม พัฒนาด้านแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

Image Hero
29

พ.ค.

26

พ.ค.

25

พ.ค.

23

พ.ค.

19

พ.ค.

16

พ.ค.

ประกาศใหม่

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น ยื่นข้อคิดเห็น และสงวนสิทธิ์คำร้อง

15 วัน

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น และยื่นข้อคิดเห็น (ผังแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35)

30 วัน

02

มิ.ย.

02

มิ.ย.

02

มิ.ย.

02

มิ.ย.

02

มิ.ย.

02

มิ.ย.

29

พ.ค.

26

พ.ค.

25

พ.ค.

23

พ.ค.

19

พ.ค.

16

พ.ค.

ชวนดูวีดีโอ
playing icon of วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
playing icon of มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
playing icon of ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

บริการข้อมูลภายใน บริการข้อมูลภายนอก
ประเมินความพึงพอใจ
line chatbot