คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชี้
แจงประเด็นข่าว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ติดตามคณะนายกรัฐ...

04 ตุลาคม 2565

วันนี้ (4 ตุลาคม 2565) เวลา 13.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมติดตาม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัย พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ และสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน ณ กองบิน 21 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยและเยี่ยมบ้านเรือนประชาชน โดยมี นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสมมิตร์ สมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายภพ ภูสมปอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ณ ชุมชนวัดวารินทราราม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะนายกรั...

04 ตุลาคม 2565

วันนี้ (4 ตุลาคม 2565) เวลา 09.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าประชุมร่วมกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมหงส์ยนตร์ อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หลังจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และตรวจระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง ณ บึงหนองโคตร หน้าวัดศรีสะอาดหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด และตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดเทพนิมิตวนาราม บ้านพรหมนิมิต หมู่ 4 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางและจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามคณะ

Image Icon visited booking 54
ก้าวสู่ 2 ทศวรรษ กรมโยธาธิการและผังเมือง มุ่งพัฒนาเทคโน...

03 ตุลาคม 2565

วันนี้ (3 ตุลาคม 2565) เวลา 07.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 20 ปี ภายใต้ชื่องาน “From Globalization to Sustainability" โดยจัดให้มีพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิทั้งกรมฯ พระราม 9 และพระรามที่ 6 พร้อมทั้งสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ประกอบพิธีสงฆ์ และให้การต้อนรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดี ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

Image Icon visited booking 22
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีกับกรมป้องกันแ...

03 ตุลาคม 2565

วันนี้ (3 ตุลาคม 2565) เวลา 10.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นางสาวนงรัก ไวยวุฒิโท นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครบรอบ 20 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อสาธารณกุศล โดยมีนางสาวฉัตราภรณ์ แก้วยันต์ เลขานุการกรมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ปรึกษาหารือและ...

03 ตุลาคม 2565

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชนประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเบตง จังหวัดยะลา

Image Icon visited booking 10
ระบบรับแจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. โฉมใหม่ ...

29 กันยายน 2565

ระบบรับแจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. โฉมใหม่ แจ้งเบาะแสได้ง่ายๆ แค่มี Internet

Unisearch Journal...

27 กันยายน 2565

Unisearch Journal

Image Icon visited booking 29
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนจัดทำร่างผังเม...

26 กันยายน 2565

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 2 ผังเมืองรวมเมืองตราด (ปรับปรุงครั้งที่3)

Image Icon visited booking 180
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดแล...

05 กันยายน 2565

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 36 รายการ

Image Icon visited booking 133
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 256...

31 สิงหาคม 2565

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2566 - 2570)

Image Icon visited booking 231
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำ...

20 กรกฎาคม 2565

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีพุทธศักราช 2565

Image Icon visited booking 487
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้...

17 มิถุนายน 2565

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 51 รายการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2...

04 ตุลาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565...

04 ตุลาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

การตรวจสถานที่ตั้งโรงแรมเพื่อประกอบการพิจารณา การขอใบอน...

04 ตุลาคม 2565

เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานและตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงแรม ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอนายทะเบียนโรงแรม เพื่อออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง ตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอเมืองระนอง จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้ ๑. daddy dream hotel and residence (ขอใบอนุญาตรายใหม่) ๒. เซน บัลโคนี่ เฮ้าส์ ระนอง (ขอใบอนุญาตรายใหม่) ๓. โรงแรมเพลินใจ (ขอต่อใบอนุญาต) และมีที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอสุขสำราญ จำนวน ๑ แห่ง คือ อัยอินทร์ รีสอร์ท (ขอต่อใบอนุญาต)

คำสั่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ที่ ๒๗/๒...

04 ตุลาคม 2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจปริมาณดินถม โครงการจัดรูปที่ดินบริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม จังหวัดระนอง เพื่อนำข้อมูลการรังวัดพื้นที่ไปคำนวณปริมาณราคาการถมดินในบริเวณแปลงที่ดินจัดหาประโยชน์ แปลง RL4 และแปลง RL5 ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม จังหวัดระนอง ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

Image Icon visited booking 265
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 239
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 621
ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมือง...

04 ตุลาคม 2564

ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้อง และวิธีพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 171
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศรายชื่อกฎหมาย...

04 ธันวาคม 2563

การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ 2)

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เพื่อชุมชนและสังคม พัฒนาด้านแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

Image Hero
29

ก.ย.

29

ก.ย.

29

ก.ย.

28

ก.ย.

28

ก.ย.

28

ก.ย.

ประกาศใหม่

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น และยื่นข้อคิดเห็น (ผังแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35)

30 วัน

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นและยื่นคำร้อง

90 วัน

04

ต.ค.

04

ต.ค.

03

ต.ค.

03

ต.ค.

03

ต.ค.

03

ต.ค.

29

ก.ย.

29

ก.ย.

29

ก.ย.

28

ก.ย.

28

ก.ย.

28

ก.ย.

ชวนดูวีดีโอ
playing icon of มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
playing icon of ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
playing icon of ”แกะรอยเมืองไทยไปกับกรมโยธาธิการและผังเมือง” ตอนที่ 2
”แกะรอยเมืองไทยไปกับกรมโยธาธิการและผังเมือง” ตอนที่ 2

กรมโยธาธิการและผังเมือง

บริการข้อมูลภายใน บริการข้อมูลภายนอก
ประเมินความพึงพอใจ
line chatbot