คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชี้
แจงประเด็นข่าว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ
ยผ. ร่วมสัมมนา ผู้นำ อปพร.ประจำปี 2565

11 สิงหาคม 2565

วันนี้ (10 สิงหาคม 2565) ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีเปิด และเข้าร่วมสัมมนา ผู้นำ อปพร. ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 โดยมีนายวิชัย ศรีขวัญ ประธานมูลนิธิ อปพร. และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ รองประธานมูลนิธิ อปพร. เป็นประธานฯ เปิดการสัมมนา ในการนี้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายสมเกียรติ จงปราณี นายช่างโยธาอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับด้วย ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Image Icon visited booking 12
การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการเพื่อพิจารณารูปแบบและแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 2/2565

10 สิงหาคม 2565

วันนี้ (10 สิงหาคม 2565) เวลา 09.30 น. นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการเพื่อพิจารณารูปแบบและแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา รศ.ดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชายฝั่ง อ.ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร อ.ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรชายฝั่ง ผศ.สมฤทัย ทะสดวก และ ผศ.จิระวัฒน์ กณะสุต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชายฝั่ง พร้อมด้วยนักวิชาการและวิศวกรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

Image Icon visited booking 10
ยผ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ

09 สิงหาคม 2565

วันนี้ (9 สิงหาคม 2565) เวลา 13.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการส่งเสริมการใช้วัสดุก่อสร้างประเภทปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับการก่อสร้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมปูซีเมนต์ไทย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

Image Icon visited booking 10
ยผ.ร่วมพิธีแถลงข่าวโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว M.O.I RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 130 ปี

09 สิงหาคม 2565

วันนี้ (9 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีแถลงข่าวโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว M.O.I RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 130 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่งมอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุลชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและรองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ นายชยาวุธ จันทร นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ ผู้บริหารมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติร่วมงาน ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร

Image Icon visited booking 22
การประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่1 และครั้งที่ 2 ผังเมืองรวมชุมชนกะเปอร์ จังหวัดระนอง

05 สิงหาคม 2565

การประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่1 และครั้งที่ 2 ผังเมืองรวมชุมชนกะเปอร์ จังหวัดระนอง

มีดีต้องแชร์

03 สิงหาคม 2565

มีดีต้องแชร์

Image Icon visited booking 35
ชาวบ้านโวย! เขื่อนเรียงหินริมคลองบางแก้ว 44 ล้าน พังแล้ว

01 สิงหาคม 2565

ชาวบ้านโวย! เขื่อนเรียงหินริมคลองบางแก้ว 44 ล้าน พังแล้ว

Image Icon visited booking 30
ข่าวการประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ผังเมืองรวมชุมชนป่าซาง จังหวัดลำพูน

01 สิงหาคม 2565

ข่าวการประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ผังเมืองรวมชุมชนป่าซาง จังหวัดลำพูน

Image Icon visited booking 41
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีพุทธศักราช 2565

20 กรกฎาคม 2565

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีพุทธศักราช 2565

Image Icon visited booking 318
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

17 มิถุนายน 2565

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 51 รายการ

Image Icon visited booking 22
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

21 เมษายน 2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Image Icon visited booking 163
ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

08 มีนาคม 2565

ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอเชิญประชาชน ในเขตผังเมืองรวมชุมชนกะเปอร์ จังหวัดระนอง

09 สิงหาคม 2565

เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ เพื่อจัดทำผังแนวคิดผังเมืองรวมชุมชนกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ส่งรายงานประจำเดือน โดยระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม

08 สิงหาคม 2565

ส่งรายงานประจำเดือน โดยระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ประชุมเร่งรัดการบริหารงบประมาณรายจ่าย

06 สิงหาคม 2565

ประชุมเร่งรัดการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Conference

Image Icon visited booking 206
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2564

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 155
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2564

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 571
ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมือง

04 ตุลาคม 2564

ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้อง และวิธีพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 151
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศรายชื่อกฎหมาย

04 ธันวาคม 2563

การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ 2)

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เพื่อชุมชนและสังคม พัฒนาด้านแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

Image Hero
10

ส.ค.

10

ส.ค.

10

ส.ค.

10

ส.ค.

10

ส.ค.

09

ส.ค.

ประกาศใหม่

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น ยื่นข้อคิดเห็น และสงวนสิทธิ์คำร้อง

15 วัน

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น และยื่นข้อคิดเห็น (ผังแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35)

30 วัน

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นและยื่นคำร้อง

90 วัน

11

ส.ค.

10

ส.ค.

10

ส.ค.

10

ส.ค.

10

ส.ค.

10

ส.ค.

ชวนดูวีดีโอ
playing icon of มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
playing icon of ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
playing icon of ”แกะรอยเมืองไทยไปกับกรมโยธาธิการและผังเมือง” ตอนที่ 2
”แกะรอยเมืองไทยไปกับกรมโยธาธิการและผังเมือง” ตอนที่ 2

กรมโยธาธิการและผังเมือง

บริการข้อมูลภายใน บริการข้อมูลภายนอก
line chatbot