คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชี้
แจงประเด็นข่าว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ
Image Icon visited booking 10
กรมโยธาฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ”ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมือง”

06 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นางสาวอัญชลี ตันวานิช รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ”ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมือง” ระหว่างวันที่ 6-12 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรรุ่นใหม่ ให้มีศักยภาพในการดำเนินงาน ด้านการวางและจัดทำผังเมือง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการวางและจัดทำผังเมือง การจัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมี นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง กล่าวรายงาน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประกอบด้วย บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 48 คน ณ ห้องประชุม 208 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Image Icon visited booking 18
กรมโยธาฯ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

06 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2565) เวลา 13.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา สถาปนิกใหญ่กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายอุรินธ์ หุตะสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และคณะทำงานจากสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

Image Icon visited booking 15
ชมรมแม่บ้าน ยผ. ร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อของกระทรวงมหาดไทย

05 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.30 น. นางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบหมายให้ นางจินตนา อุดมพลานุรักษ์ ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อของกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

Image Icon visited booking 21
อธิบดีกรมโยธาฯ ร่วมพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

04 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2565) เวลา 07.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมพิธี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

นวัตกรรมเพื่อการเกษตรกรรม

06 กรกฎาคม 2565

UNISEARCH JOURNAL นวัตกรรมเพื่อการเกษตรกรรม

Image Icon visited booking 15
ความรู้การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

30 มิถุนายน 2565

ความรู้การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Image Icon visited booking 59
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความเห็นปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพิจิตร

29 มิถุนายน 2565

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความเห็นปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพิจิตร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

Image Icon visited booking 31
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเบตง จังหวัดยะลา

27 มิถุนายน 2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเบตง จังหวัดยะลา

Image Icon visited booking 158
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

17 มิถุนายน 2565

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 51 รายการ

Image Icon visited booking 17
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

21 เมษายน 2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Image Icon visited booking 134
ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

08 มีนาคม 2565

ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 1970
การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ”สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ ”งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

17 มกราคม 2565

การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ”สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ ”งดรับ งดให้ ”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเชียงราย

06 กรกฎาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ในการขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่เขตส่งเสริมการพัฒนาด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอเพิ่มเติมพื้นที่เขตส่งเสริมการพัฒนาฯ และพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินฯ ในแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย และให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และมาตรฐานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อพิจารณาต่อไป โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ผังเมืองรวมชุมชนเก้าเลี้ยว และผังเมืองรวมชุมชนบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ร่วมตรวจสอบและให้คำแนะนำการสำรวจจัดเก็บข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์

05 กรกฎาคม 2565

ตรวจสอบและให้คำแนะนำการสำรวจจัดเก็บข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดิน ผังเมืองรวมชุมชนเก้าเลี้ยว และผังเมืองรวมชุมชนบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

การประชุมหารือแนวทางการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมในเขตจังหวัดนครสวรรค์ (กลุ่มย่อย ประเด็นการแก้ไขพื้นที่บึงบอระเพ็ด) ครั้งที่ 1-1/2565

05 กรกฎาคม 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมหารือแนวทางการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมในเขตจังหวัดนครสวรรค์ (กลุ่มย่อย ประเด็นการแก้ไขพื้นที่บึงบอระเพ็ด) ครั้งที่ 1-1/2565 โดยมีนายสุวิทย์ เถื่อนน้อย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ในการนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ฝ่ายกลุ่มงานวิชาการผังเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือด้วย ณ ศูนย์ถ่ายทอดวิชาการด้านโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เพื่อชุมชนและสังคม พัฒนาด้านแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

Image Hero
06

ก.ค.

06

ก.ค.

06

ก.ค.

06

ก.ค.

06

ก.ค.

06

ก.ค.

06

ก.ค.

05

ก.ค.

04

ก.ค.

04

ก.ค.

04

ก.ค.

01

ก.ค.

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น ยื่นข้อคิดเห็น และสงวนสิทธิ์คำร้อง

15 วัน

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น และยื่นข้อคิดเห็น (ผังแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35)

30 วัน

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นและยื่นคำร้อง

90 วัน

ชวนดูวีดีโอ
playing icon of มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
playing icon of ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
playing icon of ”แกะรอยเมืองไทยไปกับกรมโยธาธิการและผังเมือง” ตอนที่ 2
”แกะรอยเมืองไทยไปกับกรมโยธาธิการและผังเมือง” ตอนที่ 2

กรมโยธาธิการและผังเมือง

บริการข้อมูลภายใน บริการข้อมูลภายนอก
line chatbot