คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชี้
แจงประเด็นข่าว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ
Image Icon visited booking 12
กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์กับมูลนิธิเพื่อการพั...

29 พ.ค. 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ในหัวข้อเรื่อง “มาตรการภาครัฐในการจัดการรับมือปัญหาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความมั่นคงทางอาหาร"

Image Icon visited booking 12
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้น...

29 พ.ค. 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Image Icon visited booking 17
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ...

28 พ.ค. 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีมอบธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Image Icon visited booking 13
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP M...

28 พ.ค. 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP Midyear 2024

ขอเชิญชวนผู้ประชาชนผู่อยู่อาศัยหรือผู้มีส่วนได้เสียไปตร...

29 พ.ค. 2567

ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่อาศัย หรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลเขาชัยสน ตำบลจองถนน ตำบลโคกม่วง ตำบลควนขนุน และตำบลหานโพธิ์ ไปตรวจดูผังเมืองรวมชุมชนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยไปตรวจดูกฏกระทรวงให้ใช้บ...

27 พ.ค. 2567

ขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยไปตรวจดูกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม

Image Icon visited booking 16
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังควมคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดท...

09 พ.ค. 2567

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังควมคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำแนวคิดผังเมืองรวมชุมชนบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Image Icon visited booking 39
มาตรา 13(1) แสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก...

09 พ.ค. 2567

มาตรา 13(1) แสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเสวนา ครบรอบ 1 ปี พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

Image Icon visited booking 235
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได...

18 มีนาคม 2567

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย

Image Icon visited booking 160
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐ...

14 มีนาคม 2567

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Image Icon visited booking 527
คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ...

11 ตุลาคม 2566

คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

Image Icon visited booking 434
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมโยธาธิการและผังเมือง...

01 กันยายน 2566

ด้วยในเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดนางชี แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

แจ้งเวียน หนังสือ ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เรื...

01 กรกฎาคม 2567

แจ้งเวียน หนังสือ ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง การประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กำหนดให้ประดับคู่กับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยเริ่มประดับตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 เป็นต้นไป

แจ้งเวียน หนังสือประจำวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567เรื่อง...

31 พ.ค. 2567

เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการ บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี จัดประชุมคณะ...

29 พ.ค. 2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานีจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อมอบหมายภารกิจ จัดเตรียมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ พร้อมมอบหมายภารกิจหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานตามแผน ท

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...

29 พ.ค. 2567

โครงดการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงเหนือ ถึงบ้านดอยผักกูด ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 9.084 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Image Icon visited booking 1118
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 972
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 1240
ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมือง...

04 ตุลาคม 2564

ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้อง และวิธีพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 859
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศรายชื่อกฎหมาย...

04 ธันวาคม 2563

การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ 2)

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เพื่อชุมชนและสังคม พัฒนาด้านแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

Image Hero
ประกาศใหม่

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น ยื่นข้อคิดเห็น และสงวนสิทธิ์คำร้อง

15 วัน

ประกาศใหม่

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น และยื่นข้อคิดเห็น (ผังแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35)

30 วัน

29

พ.ค.

29

พ.ค.

29

พ.ค.

29

พ.ค.

29

พ.ค.

29

พ.ค.

29

พ.ค.

24

พ.ค.

24

พ.ค.

23

พ.ค.

21

พ.ค.

16

พ.ค.

ชวนดูวีดีโอ
playing icon of ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายพระกุศลและถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายพระกุศลและถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ
playing icon of Asia’s Most Remote Schools: Surin, Thailand
Asia’s Most Remote Schools: Surin, Thailand
playing icon of วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
playing icon of มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว

กรมโยธาธิการและผังเมือง

บริการข้อมูลภายใน บริการข้อมูลภายนอก
ประเมินความพึงพอใจ