คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชี้แจงประเด็นข่าว
ชี้แจงข่าวประเด็น “ชาวบ้านงง ทำเพื่ออะไร ถนนพึ่งสร้างแต่ถูกรื้อ ไม่ซ่อมกลับ ใช้การไม่ได้”

19 พ.ค. 2565

ชี้แจงข่าวประเด็น “ชาวบ้านงง ทำเพื่ออะไร ถนนพึ่งสร้างแต่ถูกรื้อ ไม่ซ่อมกลับ ใช้การไม่ได้“

ยผ. ยืนยันการสร้างเขื่อนแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทุกโครงการ ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากพื้นที่จริงอย่างรอบด้าน- สอดคล้องข้อเท็จจริง 

18 พ.ค. 2565

ยผ. ยืนยันการสร้างเขื่อนแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทุกโครงการ ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากพื้นที่จริงอย่างรอบด้าน- สอดคล้องข้อเท็จจริง 

ชี้แจงกรณีปรากฏข่าวของ 109 ล้านบาท สู่ขิตหาประโยชน์ไม่ได้

27 เมษายน 2565

ชี้แจงกรณีปรากฏข่าวของ 109 ล้านบาท สู่ขิตหาประโยชน์ไม่ได้

ชี้แจงข่าวโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมบึงขุนทะเล (ช่วงที่ 2) หมู่ 3 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

27 เมษายน 2565

ชี้แจงข่าวโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมบึงขุนทะเล (ช่วงที่ 2) หมู่ 3 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชี้แจงข่าวประเด็น คาดโทษถนนเสาไฟปฏิมากรรมไม่มีไฟฟ้า จังหวัดนครศรีธรรมราช

04 เมษายน 2565

ชี้แจงข่าวประเด็น คาดโทษถนนเสาไฟปฏิมากรรมไม่มีไฟฟ้า จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของผู้นำชุมชน ภาคประชาชน และชุมชนท้องถิ่น

20 พ.ค. 2565

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2565 ) เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของผู้นำชุมชน ภาคประชาชน และชุมชนท้องถิ่น รวมถึงร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมผลักดัน “โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะอุทุมพรพิสัย ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ” ผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เพื่อรองรับกิจกรรมนันทนาการ ให้ชุมชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่สาธารณะ หลังจากนั้นได้ติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมทางจักรยานในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกุดหวาย อำเภอเมืองศรีสะเกษ ที่เกิดการชำรุดเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายปรีดี สถิตย์ชัยวัฒนา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ให้การต้อนรับ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด(กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 : จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง)

20 พ.ค. 2565

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายประทีป ประคองวงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมโดยมี นางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กล่าวรายงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 : จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน) ในรูปแบบการประชุมแบบ On-Site และรูปแบบ Online ด้วยระบบ Zoom Webinar เพื่อร่วมแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาพื้นที่ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างความสมดุลระหว่าง การพัฒนาและการอนุรักษ์ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประชากร กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาภาคในเชิงพื้นที่ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น เพื่อการวางผังนโยบายระดับภาคให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐและจัดทำผังนโยบายระดับภาคเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาและดำรงรักษาพื้นที่ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมือง การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัด จังหวัด เมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน ประชาชน สื่อมวลชน ผู้เข้าร่วมประชุม On-Site และ Online จำนวนกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง

Image Icon visited booking 13
การประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 3/2565

19 พ.ค. 2565

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี ตันวานิช รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง และผู้บริหารสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 41501 อาคาร 4 ชั้น 15 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

Image Icon visited booking 14
กรมโยธาธิการและผังเมือง บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

19 พ.ค. 2565

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2565) เวลา 15.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมโยธาธิการและผังเมือง บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

Image Icon visited booking 30
ชี้แจงข่าวประเด็น “ชาวบ้านงง ทำเพื่ออะไร ถนนพึ่งสร้างแต่ถูกรื้อ ไม่ซ่อมกลับ ใช้การไม่ได้”

19 พ.ค. 2565

ชี้แจงข่าวประเด็น “ชาวบ้านงง ทำเพื่ออะไร ถนนพึ่งสร้างแต่ถูกรื้อ ไม่ซ่อมกลับ ใช้การไม่ได้“

Image Icon visited booking 22
ยผ. ยืนยันการสร้างเขื่อนแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทุกโครงการ ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากพื้นที่จริงอย่างรอบด้าน- สอดคล้องข้อเท็จจริง 

18 พ.ค. 2565

ยผ. ยืนยันการสร้างเขื่อนแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทุกโครงการ ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากพื้นที่จริงอย่างรอบด้าน- สอดคล้องข้อเท็จจริง 

Image Icon visited booking 13
สรุปผลการประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 2 การวางผังนโยบายระดับประเทศ

12 พ.ค. 2565

สรุปผลการประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 2 การวางผังนโยบายระดับประเทศ เรื่อง (ร่าง) วิสัยทัศน์และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศไทย

การประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำผังร่าง ผังเมืองรวมชุมชนบางแพ จังหวัดราชบุรี

10 พ.ค. 2565

การประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำผังร่าง ผังเมืองรวมชุมชนบางแพ จังหวัดราชบุรี

Image Icon visited booking 11
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

21 เมษายน 2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Image Icon visited booking 92
ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

08 มีนาคม 2565

ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 1710
การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ”สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ ”งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

17 มกราคม 2565

การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ”สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ ”งดรับ งดให้ ”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Image Icon visited booking 52
บุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

29 ธันวาคม 2564

บุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติให้บังคับใช้ผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. 2564

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2565

20 พ.ค. 2565

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2565 วัดหัวหว้า ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

20 พ.ค. 2565

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

ประชุมคณะทำงานการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก

19 พ.ค. 2565

กลุ่มที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

18 พ.ค. 2565

ณ มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เพื่อชุมชนและสังคม พัฒนาด้านแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

Image Hero
20

พ.ค.

20

พ.ค.

20

พ.ค.

20

พ.ค.

20

พ.ค.

20

พ.ค.

21

พ.ค.

11

พ.ค.

10

พ.ค.

05

พ.ค.

29

เม.ย.

28

เม.ย.

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น ยื่นข้อคิดเห็น และสงวนสิทธิ์คำร้อง

15 วัน

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น และยื่นข้อคิดเห็น (ผังแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35)

30 วัน

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นและยื่นคำร้อง

90 วัน

ชวนดูวีดีโอ
playing icon of มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
playing icon of ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
playing icon of ”แกะรอยเมืองไทยไปกับกรมโยธาธิการและผังเมือง” ตอนที่ 2
”แกะรอยเมืองไทยไปกับกรมโยธาธิการและผังเมือง” ตอนที่ 2

กรมโยธาธิการและผังเมือง

บริการข้อมูลภายใน บริการข้อมูลภายนอก

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่.

line chatbot