คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชี้
แจงประเด็นข่าว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานแถลงข่าว การส่งเสริมผ้าไ...

15 มิถุนายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานแถลงข่าว การส่งเสริมผ้าไทยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่าง...

15 มิถุนายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (GIZ) จัดบรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อ "ทิศทางการวางพื้นฐานด้านเมืองและสภาพภูมิอากาศ โดยการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์ และการนำไปสู่การปฏิบัติ"

Image Icon visited booking 49
กรมโยธาธิการและผังเมืองมอบเงินช่วยเหลือแก่ข้าราชการผู้ป...

10 มิถุนายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมืองมอบเงินช่วยเหลือแก่ข้าราชการผู้ประสบอัคคีภัย

Image Icon visited booking 33
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมคณะผู้บริหารระดับสูงก...

10 มิถุนายน 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Image Icon visited booking 16
ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัด...

06 มิถุนายน 2567

ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งทีี่ 3 ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว

Image Icon visited booking 12
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (ร่...

04 มิถุนายน 2567

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (ร่าง) ผังเมืองรวมชุมชนลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

Image Icon visited booking 11
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดท...

04 มิถุนายน 2567

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๓

Image Icon visited booking 22
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ปรึกษาหารือของประ...

31 พ.ค. 2567

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ปรึกษาหารือของประชาชน กอ่นจัดทำร่างผังเมืองรวมร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๓

Image Icon visited booking 277
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได...

18 มีนาคม 2567

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย

Image Icon visited booking 176
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐ...

14 มีนาคม 2567

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Image Icon visited booking 546
คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ...

11 ตุลาคม 2566

คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

Image Icon visited booking 445
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมโยธาธิการและผังเมือง...

01 กันยายน 2566

ด้วยในเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดนางชี แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

แจ้งเวียน หนังสือ ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เรื...

01 กรกฎาคม 2567

แจ้งเวียน หนังสือ ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง การประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กำหนดให้ประดับคู่กับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยเริ่มประดับตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 เป็นต้นไป

พิธีมอบพันธุ์กล้าไม้แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ตาม...

14 มิถุนายน 2567

นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์กล้าไม้แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ตามโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ. 2566...

13 มิถุนายน 2567

เอกสารเผยแพร่ ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ. 2566

สยผจ.ปัตตานี และ คณะทำงาน ร่วมลงสำรวจพื้นที่โครงการพัฒน...

12 มิถุนายน 2567

สยผจ.ปัตตานี และ คณะทำงาน ร่วมลงสำรวจพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Image Icon visited booking 1175
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 988
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 1261
ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมือง...

04 ตุลาคม 2564

ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้อง และวิธีพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 885
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศรายชื่อกฎหมาย...

04 ธันวาคม 2563

การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ 2)

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เพื่อชุมชนและสังคม พัฒนาด้านแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

Image Hero
ประกาศใหม่

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น ยื่นข้อคิดเห็น และสงวนสิทธิ์คำร้อง

15 วัน

ประกาศใหม่

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น และยื่นข้อคิดเห็น (ผังแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35)

30 วัน

14

มิ.ย.

14

มิ.ย.

14

มิ.ย.

14

มิ.ย.

14

มิ.ย.

14

มิ.ย.

14

มิ.ย.

12

มิ.ย.

12

มิ.ย.

11

มิ.ย.

06

มิ.ย.

06

มิ.ย.

ชวนดูวีดีโอ
playing icon of Asia’s Most Remote Schools: Surin, Thailand
Asia’s Most Remote Schools: Surin, Thailand
playing icon of วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
playing icon of มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
playing icon of ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

บริการข้อมูลภายใน บริการข้อมูลภายนอก
ประเมินความพึงพอใจ