ข่าวกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวงานผังเมืองรวม

  • ปิดประกาศ 90 วัน

  • ปิดประกาศ 30 วัน

  • ปิดประกาศ 15 วัน

ชวนดูวีดีโอ

ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง
ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง
โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
วีดิทัศน์ กรมโยธาธิการเเละผังเมือง ปี 2563
วีดิทัศน์ กรมโยธาธิการเเละผังเมือง ปี 2563
วีดีทัศน์การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง
วีดีทัศน์การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง