boss1 621106
ชื่อ - สกุล
นายชยพล ธิติศักดิ์
Mr.CHAYABOL THITISAK
วัน เดือน ปีเกิด
วันที่ 28 เมษายน 2503
ภูมิลำเนา
จังหวัดอุดรธานี
คู่สมรส
นางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์
วันบรรจุรับราชการ
วันที่ 18 กันยายน 2528
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2524)
- ปริญญาโท Master of Development Administration
  WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY (พ.ศ. 2527)
หลักสูตร
- หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ 38 (พ.ศ. 2538)
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 41 (พ.ศ. 2544)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 (พ.ศ. 2554)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
มหาวชิรมงกุฎ (5 ธันวาคม 2556)
ประวัติการรับราชการ
18 กันยายน 2528
นักวิชาการสื่อสาร 3 ฝ่ายกฎข้อบังคับภัยระหว่างประเทศ กองสื่อสารระหว่างประเทศ
2 ตุลาคม 2529
นักวิชาการสื่อสาร 4 กองสื่อสารระหว่างประเทศ
16 มีนาคม 2530
โอนไปสังกัดกรมการปกครอง ในตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.4) อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
17 กุมภาพันธ์ 2531
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.4) อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
1 ธันวาคม 2531
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.5) อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
18 กุมภาพันธ์ 2534
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ
สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง
8 พฤศจิกายน 2536
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.5) อำเภอปัว จังหวัดน่าน
23 พฤศจิกายน 2536
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.6) ฝ่ายกิจการพิเศษ อำเภอปัว จังหวัดน่าน
10 พฤษภาคม 2537
เจ้าพนักงานปกครอง 6 งานบริหารและการทะเบียน ฝ่ายปกครอง จังหวัดน่าน
27 กุมภาพันธ์ 2538
เจ้าพนักงานบริหารงานปกครอง 7 ฝ่ายพัฒนาท้องที่ ส่วนพัฒนาท้องที่
สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
13 พฤศจิกายน 2538
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.7) ฝ่ายปกครองและพัฒนา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
22 กรกฎาคม 2539
เจ้าพนักงานบริหารงานการคลัง 7 ส่วนพัฒนารายได้ท้องถิ่น
สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง
16 ธันวาคม 2539
จ่าจังหวัด (จพง.ปค.7) ฝ่ายปกครอง จังหวัดนครราชสีมา
24 พฤศจิกายน 2540
จ่าจังหวัด (จพง.ปค.7) ฝ่ายปกครอง จังหวัดสุรินทร์
2 พฤศจิกายน 2541
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ (จพง.ปค.7)
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
2 ธันวาคม 2542
นายอำเภอ (จพง.ปค.8) อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
23 มกราคม 2544
นายอำเภอ (จพง.ปค.8) อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6 ตุลาคม 2546
นายอำเภอ (จพง.ปค.8) อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
25 ธันวาคม 2549
นายอำเภอ (จพง.ปค.9) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
27 ตุลาคม 2551
โอนมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สป. (จวค.บค.9)
11 ธันวาคม 2551
หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สป.
(ผู้อำนวยการสูง) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
26 ตุลาคม 2552
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นักปกครอง ระดับต้น) ตำแหน่งประเภทบริหาร
1 ตุลาคม 2556
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นักปกครอง ระดับสูง) ตำแหน่งประเภทบริหาร
11 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (2 กุมภาพันธ์ 2558 รักษาการในตำแหน่ง)
1 ตุลาคม 2558
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นักบริหาร) ตำแหน่งประเภทบริหาร
1 ตุลาคม 2560
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 ตุลาคม 2562
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประวัติทางวินัย
ไม่มี

ข่าวกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวงานผังเมืองรวม

ชวนดูวีดีโอ

โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
วีดิทัศน์ กรมโยธาธิการเเละผังเมือง ปี 2563
วีดิทัศน์ กรมโยธาธิการเเละผังเมือง ปี 2563
วีดีทัศน์การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง
วีดีทัศน์การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง
คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข
คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข