{yootooltip title=[flood_2] width=[360] mode=[cursor] sticky=[0] display=[block]}ระบบฐานข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย : แสดงข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมจำแนกตามระยะเวลาการท่วมขังรายจังหวัดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS){/yootooltip}

{yootooltip title=[map] width=[360] mode=[cursor] sticky=[0] display=[block]}ฐานข้อมูลกฎกระทรวงผังเมืองรวม :สืบค้นข้อมูลประวัติและรายละเอียดการประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวม รายจังหวัด รายผังพร้อมให้บริการดาวน์โหลดข้อมูลกฏกระกระทรวงผังเมืองรวมรวม{/yootooltip} {yootooltip title=[urbangis_new] width=[360] mode=[cursor] sticky=[0] display=[block]}บริการข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) : ประกอบด้วย การให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิตอล ,การให้บริการสืบค้นข้อมูลผังเมืองรวมในระบบ GIS ,การให้บริการสืบค้นคำอธิบายข้อมูลกายภาพผังเมืองอาคารที่ต้องตรวจสอบและเขื่อนป้องกันตลิ่ง (Metadata) ,การให้บริการสืบค้นและสอบถามข้อมูลกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฏกระทรวง{/yootooltip} {yootooltip title=[GPSWebBanner] width=[360] mode=[cursor] sticky=[0] display=[block]}DPT-GPS Base Stations : สถานีให้บริการข้อมูลจากสถานีโครงข่ายอ้างอิงระบบ GPS 11 แห่ง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (และขณะนี้สามารถใช้งาน DPT GNSS Network Reference Station 6 แห่ง){/yootooltip}

{yootooltip title=[ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน]width=[360] mode=[cursor] sticky=[0] display=[block]}ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน : สืบค้นข้อมูลจากชื่อจังหวัด และชื่อโครงการ{/yootooltip}

{yootooltip title=[taling] width=[360] mode=[cursor] sticky=[0] display=[block]}ฐานข้อมูลระบบติดตามการปฏิบัติงานโครงการ :ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตามแนวชายแดนระหว่างประเทศและริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ{/yootooltip}

{yootooltip title=[ทำเนียบวิทยากร] width=[360] mode=[cursor] sticky=[0] display=[block]}ทำเนียบวิทยากร : แสดงข้อมูลชื่อและประวัติของวิทยากรภายในและภายนอก {/yootooltip}

{yootooltip title=[mis] width=[360] mode=[cursor] sticky=[0] display=[block]}ฐานข้อมูลโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเล(ในระบบ MIS) :สืบค้นข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ จากคำค้นชื่อโครงการ จังหวัด และปีงบประมาณ{/yootooltip}

{yootooltip title=[ฐานข้อมูลผลการสำรวจความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยของอาคารราชการ] width=[360] mode=[cursor] sticky=[0] display=[block]}ฐานข้อมูลผลการสำรวจความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยของอาคารราชการ : สืบค้นข้อมูลการตรวจสอบอาคารราชการรายจังหวัด และสรุปจำนวนอาคารที่ตรวจสอบรายปี{/yootooltip}

{yootooltip title=[ฐานข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก]width=[360] mode=[cursor] sticky=[0] display=[block]}ฐานข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก : สืบค้นข้อมูลผู้ผ่านการอบรมจากรายชื่อผู้เข้าอบรม ชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน{/yootooltip}
{yootooltip title=[audit2] width=[360] mode=[cursor] sticky=[0] display=[block]}ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร : ค้นหาข้อมูลผู้ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารตามประเภท(บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) ตามรายชื่อและตามรายจังหวัด{/yootooltip} {yootooltip title=[audit1] width=[360] mode=[cursor] sticky=[0] display=[block]}ฐานข้อมูลการตรวจสอบอาคาร : ค้นหาข้อมูลการตรวจสอบอาคารจากชื่ออาคาร ขื่อเจ้าของอาคารจังหวัด ประเภทอาคาร ชนิดอาคาร ลักษณะอาคาร{/yootooltip} {yootooltip title=[ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ] width=[360] mode=[cursor] sticky=[0] display=[block]}ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ : ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ ในระบบ GIS{/yootooltip} {yootooltip title=[ฐานข้อมูลโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานคร] width=[360] mode=[cursor] sticky=[0] display=[block]}ฐานข้อมูลโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานคร : สืบค้นข้อมูลได้จากอาคารที่ตั้ง, ชื่อโรงมหรสพ, เขตที่ตั้ง, จำนวนโรงมหรสพแบ่งตามเขตหรือแขวง{/yootooltip}

{yootooltip title=[ระบบฐานข้อมูลทำเนียบคนเก่ง] width=[360] mode=[cursor] sticky=[0] display=[block]}ระบบฐานข้อมูลทำเนียบคนเก่ง : สอบถามข้อมูลรายบุคคล และข้อมูลตามหน่วยงาน{/yootooltip}

{yootooltip title=[ข้อมูลหลุมเจาะสำรวจชั้นดินทั่วประเทศ] width=[360] mode=[cursor] sticky=[0] display=[block]}ข้อมูลหลุมเจาะสำรวจชั้นดินทั่วประเทศ : สืบค้นข้อมูลโครงการหลุมเจาะสำรวจชั้นดินทั่วประเทศ ตามรายภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล{/yootooltip} {yootooltip title=[soilgis] width=[360] mode=[cursor] sticky=[0] display=[block]}โครงการจัดทำสารสนเทศข้อมูลดินเป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) : สืบค้นข้อมูลโครงการหลุมเจาะสำรวจชั้นดินทั่วประเทศ ตามรายภาคจังหวัด อำเภอ ตำบล{/yootooltip} {yootooltip title=[ระบบสืบค้นหนังสือในห้องสมุดกรมฯ] width=[360] mode=[cursor] sticky=[0] display=[block]}ระบบสืบค้นหนังสือในห้องสมุดกรมฯ : สืบค้นหนังสือจากชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง และจากหมวดหนังสือ{/yootooltip} {yootooltip title=[สถานะผลการทดสอบปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม] width=[360] mode=[cursor] sticky=[0] display=[block]}สถานะผลการทดสอบปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม : แจ้งสถานะผลการทดสอบปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม{/yootooltip}

{yootooltip title=[ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ] width=[360] mode=[cursor] sticky=[0] display=[block]}ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ : แสดงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด พร้อมรายละเอียดและเปรียบเทียบค่าคะแนนตัวชี้วัดระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๔๙-ปัจจุบัน{/yootooltip}

{yootooltip title=[dike] width=[360] mode=[cursor] sticky=[0] display=[block]}ฐานข้อมูลเขื่อนป้องกันตลิ่งทั่วประเทศ : สืบค้นข้อมูลโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่ง{/yootooltip}