คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชี้
แจงประเด็นข่าว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ
Image Icon visited booking 13
ยผ.ร่วมรณรงค์กิจกรรมเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นและมีคุณค่าต่อสัง...

09 มิถุนายน 2566

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรกรมฯ ร่วมกันเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นและมีคุณค่าต่อสังคม กับ DPT Growing Vegetable ครั้งที่ 1

Image Icon visited booking 12
มหาดไทย สืบสาน รักษา ต่อยอด พระปณิธาณ แก้วกัลยาแห่งการเ...

08 มิถุนายน 2566

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานส่งมอบการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์) อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์? ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด? ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน และประชาชน ร่วมพิธี

Image Icon visited booking 10
มหาดไทย ขับเคลื่อนจัดรูปที่ดินฯ ตราด “เดินหน้าพัฒนาที่ด...

08 มิถุนายน 2566

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทางเข้าหาดทรายดำ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

Image Icon visited booking 40
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จ...

03 มิถุนายน 2566

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายหลังการจัดทำผังเ...

07 มิถุนายน 2566

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายหลังการจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ ๔)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจ...

07 มิถุนายน 2566

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ ๒ ผังเมืองรวมชุมชนหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจ...

07 มิถุนายน 2566

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ ๒ ผังเมืองรวมชุมชนทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

Image Icon visited booking 15
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายหลังการจัดทำ ผัง...

30 พ.ค. 2566

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายหลังการจัดทำ ผังเมืองรวมเชียงราย (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)

Image Icon visited booking 112
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต...

01 พ.ค. 2566

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ( ขายพัสดุที่ได้จากการรื้อถอน )

Image Icon visited booking 90
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566...

04 เมษายน 2566

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Image Icon visited booking 470
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมโยธาธิการและผ...

04 เมษายน 2566

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ...

09 มิถุนายน 2566

วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี ส่วนราชการต่างๆ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการนี้ นายสุวรรณ เจริญพร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ พื้นที่สาธารณะ สวนสาธารณะหนองสนม บ้านเนินเห็ด หมู่ที่ ๖ ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื...

09 มิถุนายน 2566

จังหวัดจันทบุรี โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการตุลาการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในการนี้ นายสุวรรณ เจริญพร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีเปิดถนน โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ภายใต้...

09 มิถุนายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทางเข้าหาดทรายดำ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวรายงาน และนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวต้อนรับ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่นับเป็นก้าวแห่งความสำเร็จในการพัฒนาเมืองแบบราษฎร์ – รัฐ ร่วมพัฒนา ตามผังเมืองที่วางไว้อย่างเป็นระบบ ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดี change for good แก้ปัญหาที่ดินตาบอด ลดความเหลื่อมล้ำ กระตุ้นให้เศรษฐกิจเติบโต และสามารถพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ นายสุวรรณ เจริญพร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทางเข้าหาดทรายดำ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง จุดเทียนถว...

09 มิถุนายน 2566

จังหวัดจันทบุรี โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการตุลาการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ในการนี้ นายสุวรรณ เจริญพร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

Image Icon visited booking 514
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 610
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 860
ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมือง...

04 ตุลาคม 2564

ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้อง และวิธีพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 348
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศรายชื่อกฎหมาย...

04 ธันวาคม 2563

การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ 2)

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เพื่อชุมชนและสังคม พัฒนาด้านแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

Image Hero
09

มิ.ย.

07

มิ.ย.

29

พ.ค.

26

พ.ค.

25

พ.ค.

23

พ.ค.

ประกาศใหม่

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น ยื่นข้อคิดเห็น และสงวนสิทธิ์คำร้อง

15 วัน

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น และยื่นข้อคิดเห็น (ผังแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35)

30 วัน

09

มิ.ย.

09

มิ.ย.

09

มิ.ย.

09

มิ.ย.

09

มิ.ย.

09

มิ.ย.

09

มิ.ย.

07

มิ.ย.

29

พ.ค.

26

พ.ค.

25

พ.ค.

23

พ.ค.

ชวนดูวีดีโอ
playing icon of วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
playing icon of มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
playing icon of ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเมินความพึงพอใจ
line chatbot