ทำเนียบผู้บริหารกรมฯ

นายมณฑล สุดประเสริฐ

นายมณฑล สุดประเสริฐ
Mr.Monthon Sudprasert

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(DIRECTOR-GENERAL)

นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล

นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล
Mr.Oran Sakkayarojkul

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR-GENERAL)

นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล

นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล
Mr.Somchai Matvattarakul

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR-GENERAL)

นางสมจิต ปิยะศิลป์

นางสมจิต ปิยะศิลป์
Mrs.Somjit Piyasit

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR-GENERAL)

นายอนวัช สุวรรณเดช

นายอนวัช สุวรรณเดช
Mr. Anawat Suwannadej

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR-GENERAL)

-

-
-

วิศวกรใหญ่ (วิศวกรโยธา)
(CHIEF ENGINEER)

-

-
-

ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง
(ACTING CHIEF TOWN AND COUNTRY PLANNING)

_

นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี (รก.)
_

สถาปนิกใหญ่ (สถาปนิก)
(SANNING CHIEF ARCHITECT)