ทำเนียบผู้บริหารกรมฯ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส
Mr.Pornpoth Penpas

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(DIRECTOR-GENERAL)

นายอนวัช สุวรรณเดช

นายอนวัช สุวรรณเดช
Mr. Anawat Suwannadej

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR GENERAL)

นายพงษ์นรา  เย็นยิ่ง

นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง
Mr. Pongnara Yenying

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR GENERAL)

นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์
Mr.Trairat Poolsawat

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR GENERAL)

ว่าที่ ร.อ.ธีรพงศ์  ครุธดิลกานันท์

ว่าที่ ร.อ.ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์
Mr. Theeraphong Krutdilakanan

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR GENERAL)

นายชัยยา เจิมจุติธรรม
Mr.Chayya Juemjutitam

รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่
(รักษาการวิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ)
(CHIEF ENGINEER)

นายสมเกียรติ สิริพิทักษ์เดช
Mr.Somkiet Siripitukdet

รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง (รักษาการนักผังเมืองทรงคุณวุฒิ)
(ACTING CHIEF TOWN AND COUNTRY PLANNING)

_

นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา
Mr.Kathatip Iamkamala

รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่
(รักษาการสถาปนิกทรงคุณวุฒิ)
(SANNING CHIEF ARCHITECT)