เรื่องเด่น

“คัดค้านการเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจากสีเขียวเป็นสีม่วง”

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอชี้แจงประเด็นข่าว “โครงการบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จังหวัดปทุมธานี”

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ... อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

     กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำโครงการ "แบบบ้านเพื่อประชาชน" ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยได้ดำเนินการไว้หลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างโอกาสให้ประชาชนในทุกระดับที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งนับเป็นปัจจัยที่สำคัญของทุกคน จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ทำให้รูปแบบและราคาของแบบบ้านตามโครงการแบบบ้านเพื่อประชาขนที่ดำเนินการไว้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้... 

เว็บไซต์ แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม...