เรื่องเด่น

อุทกภัยเป็นหนึ่งในพิบัติภัยจากธรรมชาติ ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาปัญหาอุทกภัย ได้สร้างความเดือดร้อน เสียหายในหลายจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งมีสาเหตุจากปริมาณน้ำฝนมากเกินกว่าปกติทั่วไป ทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในหลายพื้นที่ และสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะหน่วยงานด้านช่างได้จัดทำคู่มือ "ตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด" เพื่อเป็นแนวทางสำหรับประชาชนในการตรวจสอบ ฟื้นฟู บูรณะ ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

ดาวน์โหลดคู่มือ