เรื่องเด่น

การดำเนินงานปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นำนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย และแผนงาน/โครงการประจำปีแปลงไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจ โดยได้ระดมสรรพกำลังเพื่อดำเนินภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นภารกิจด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคาร ตลอดจนด้านการบริการด้านช่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินงานบนพื้นฐานของ คุณธรรม จริยธรรม และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

TH issueEN issue