เรื่องเด่น

     กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำโครงการ "แบบบ้านเพื่อประชาชน" ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยได้ดำเนินการไว้หลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างโอกาสให้ประชาชนในทุกระดับที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งนับเป็นปัจจัยที่สำคัญของทุกคน จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ทำให้รูปแบบและราคาของแบบบ้านตามโครงการแบบบ้านเพื่อประชาขนที่ดำเนินการไว้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้... 

เว็บไซต์ แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงศ์ เผ่าจินดา) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงและพิจารณาดำเนินการออกแบบบบ้านเพื่อประชาชนเพิ่มขึ้นโดยให้มีความเหมาะสมกับชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกที่หลากหลายอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้บ้านเมือง มีสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม