เรื่องเด่น

    การขับเคลื่อนและปฏิรูปการผังเมือง การปรับปรุงพระราชบัญญติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เพื่อขับเคลื่อนการผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติ และสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการเป็นเครื่องมือการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน... 

 

     แผ่นพับการขับเคลื่อนและปฏิรูปการผังเมือง (Download)

     วิดีทัศน์การขับเคลื่อนและปฏิรูปการผังเมืองการขับเคลื่อนและปฏิรูปการผังเมือง (Download)