เรื่องเด่น

แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘

 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันไม่มีมาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศที่ชัดเจนส่งผลให้บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศไม่ได้รับ ความคุ้มครองและไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร สมควรมีกฎหมายเพื่อกําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งสอดคล้องกับ หลักการสิทธิมนุษยชนสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี จึงจําเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี้

Gov Gender

นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ World Economic Forum ได้จัดทำรายงานสถานการณ์ความเท่าเทียมทางเพศชายทั่วโลก โดยใช้ดัชนี Global Gender Gap Index โดยช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายภูมิภาคได้ลดช่องว่างความไม่เสมอภาคระหว่างเพศชายและหญิง แต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ต้องพัฒนาความเท่าเทียมในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การเข้าถึงบริการสาธารณสุข และโอกาสทางการเมืองและนี่คือ ๑๐ ประเทศที่มีความเท่าเทียมทางเพศมากที่สุดในเอเชียประจำปี ๒๕๖๐ โดย World Economic Forum ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศในภูมิภาคอาเซียน

Global Gender Gap Index

เผยแพร่: วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

Credit: https://thestandard.co/global-gender-gap-index-2017/