ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี