จังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส จำนวน 18 รายการ