การใช้งานระบบสมุดโทรศัพท์ กรมโยธาธิการและผังเมือง (DPT Phone)