ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองสกลนคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

     การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกได้ที่นี้

จำหน่ายที่จัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลปากแพรก 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 จำนวน 3 แปลง 

รายละเอียดเพิ่มเติม

๑. กำหนดให้มีวันหยุดราชการประจำปี อีก ๒ วัน ได้แก่

๑.๑ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

๑.๒ วันที่ ๑๓ ตุลาคม เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๒. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๐๐ [เรื่อง ประกาศกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๐] ในส่วนที่กำหนดให้วันที่ ๕ พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ

     ด้วยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมในงาน ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง โดยได้กราบทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ เสด็จทรงเป็นประธาน

การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะที่ 3 จำนวน 15 โครงการ

1.โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนเพิ่มสิน

2.โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภช

3. โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยรามอินทรา 39 และถนนสุขาภิบาล

4. โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองลำหม้อแตก

5. โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองพระยาสุเรนทร์

6. โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองคู้บอน

7. โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองบางซัน

8. โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองสามวา 1

9. โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองสามวา 2

10. โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายถนนพระราม 2 ซอย 28 เชื่อมกับถนนจอมทอง

11. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยรามคำแหง 53 ซอยลาดพร้าว 106 และซอยลาดพร้าว 110

12. โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยรามคำแหง 24 ซอยรามคำแหง 12

13. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมถนนเพชรเกษม – ถนนหนองใหญ่ – ถนนกัลปพฤกษ์

14. โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น สายถนนเทียมร่วมมิตร

15. โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนจตุโชติ – ถนนพระยาสุเรนทร์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี

สรุปผลการจัดสนทนากลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะที่ 3

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการออกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสกลนคร

ประกอบด้วย 

     1. ประกาศจังหวัดสกลนคร 

     2. ร่างกฎกระทรวงฯ 

     3. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ

     4. แบบสอบถาม