ข่าวประชาสัมพันธ์

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะที่ ๒ได้กำหนดให้มีการจัดสนทนากลุ่มย่อย เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลความจำเป็น สาระสำคัญของโครงการ และขั้นตอนกระบวนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยได้มีการกำหนดให้มีการจัดสนทนากลุ่มย่อยเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ๑๕ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายเพชรเกษม ๑๖ บรรจบซอยจรัญสนิทวงศ์ ๑
๒. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนสุวินทวงศ์กับถนนเลียบวารี
๓. โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นถนนสายคุ้มเกล้า
๔. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนศรีนครินทร์กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑๘ (เพิ่มเติม)
๕. โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนรัตนโกสินทร์สมโภช
๖. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมถนนนิมิตใหม่กับถนนคลองเก้า
๗. โครงการก่อสร้างทางกลับรถยนต์ใต้สะพานข้ามคลองแสนแสบ (สะพานยกระดับถนนสุวินทวงศ์)
๘. โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนช่องนนทรีช่วงปลายกับถนนยานนาวา
๙. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนจตุโชติ ช่วง ๓ (ถนนจตุรโชติ-ถนนเพิ่มสิน)
๑๐. โครงการเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนสายไหมกับถนนเพิ่มสิน
๑๑. โครงการขยายทางหลวงท้องถิ่นสายถนนพุทธมณฑลสายอักษะ (ถนนอุทยาน)
๑๒. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเอกชัย ซอย ๑๐๑
๑๓. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพระราม ๒ ซอย ๘๒
๑๔. โครงการขยายคลองและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองพระยาราชมนตรี ช่วงคลองใหญ่ ถึง คลองภาษีเจริญ
๑๕.
โครงการขยายคลองและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองลุงหน่าง ช่วงทางรถไฟสายแม่กลอง-มหาชัย ถึง คลองบางบอน
เอกสารแนบ ประกาศ วันเวลา และสถานที่จัดสนทนา 

เอกสารแนบ ประกาศ แจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 


ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชลบุรี ตามเอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามเอกสารแนบ

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุนชนต่างๆ โดยวิธีคัดเลือก เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๑๑ พื้นที่ ตามเอกสารแนบ

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันไม่มีมาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศที่ชัดเจนส่งผลให้บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศไม่ได้รับ ความคุ้มครองและไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร สมควรมีกฎหมายเพื่อกําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งสอดคล้องกับ หลักการสิทธิมนุษยชนสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี จึงจําเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี้ เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศแจ้งผู้สนใจเพื่อแสดงความประสงค์ในการซื้อที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณเคหะชุมชนเพชรบูรณ์ (ระยะที่ ๑) จังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม