ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยน ประจำปี ๒๕๕๙ ชิงชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย รายละเอียดเพิ่มเติม

การจำหน่ายที่จัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลปากแพรก รายละเอียดเพิ่มเติม

ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง และการเคะหะแห่งชาติในฐานะผู้ดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเคหะชุมเพชรบูรณ์ (ระยะที่ ๑) ตามเอกสารแนบ

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะที่ ๒ได้กำหนดให้มีการจัดสนทนากลุ่มย่อย เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลความจำเป็น สาระสำคัญของโครงการ และขั้นตอนกระบวนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยได้มีการกำหนดให้มีการจัดสนทนากลุ่มย่อยเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ๑๕ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายเพชรเกษม ๑๖ บรรจบซอยจรัญสนิทวงศ์ ๑
๒. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนสุวินทวงศ์กับถนนเลียบวารี
๓. โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นถนนสายคุ้มเกล้า
๔. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนศรีนครินทร์กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑๘ (เพิ่มเติม)
๕. โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนรัตนโกสินทร์สมโภช
๖. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมถนนนิมิตใหม่กับถนนคลองเก้า
๗. โครงการก่อสร้างทางกลับรถยนต์ใต้สะพานข้ามคลองแสนแสบ (สะพานยกระดับถนนสุวินทวงศ์)
๘. โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนช่องนนทรีช่วงปลายกับถนนยานนาวา
๙. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนจตุโชติ ช่วง ๓ (ถนนจตุรโชติ-ถนนเพิ่มสิน)
๑๐. โครงการเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนสายไหมกับถนนเพิ่มสิน
๑๑. โครงการขยายทางหลวงท้องถิ่นสายถนนพุทธมณฑลสายอักษะ (ถนนอุทยาน)
๑๒. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเอกชัย ซอย ๑๐๑
๑๓. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพระราม ๒ ซอย ๘๒
๑๔. โครงการขยายคลองและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองพระยาราชมนตรี ช่วงคลองใหญ่ ถึง คลองภาษีเจริญ
๑๕.
โครงการขยายคลองและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองลุงหน่าง ช่วงทางรถไฟสายแม่กลอง-มหาชัย ถึง คลองบางบอน
เอกสารแนบ ประกาศ วันเวลา และสถานที่จัดสนทนา 

เอกสารแนบ ประกาศ แจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 


ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชลบุรี ตามเอกสารแนบ