ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามเอกสารแนบ

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุนชนต่างๆ โดยวิธีคัดเลือก เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๑๑ พื้นที่ ตามเอกสารแนบ

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันไม่มีมาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศที่ชัดเจนส่งผลให้บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศไม่ได้รับ ความคุ้มครองและไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร สมควรมีกฎหมายเพื่อกําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งสอดคล้องกับ หลักการสิทธิมนุษยชนสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี จึงจําเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี้ เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศแจ้งผู้สนใจเพื่อแสดงความประสงค์ในการซื้อที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณเคหะชุมชนเพชรบูรณ์ (ระยะที่ ๑) จังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒  รายละเอียดเพิ่มเติม

   เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะมีพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดน จังหวัดมุกดาหาร รายละเอียดเพิ่มเติม