ข่าวประชาสัมพันธ์

งานความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดนจังหวัดเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การประมูลที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านผู้สนใจติดต่อขอทราบละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ถนนพุทธบูชา ตำบลฝ่ายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทรศัพท์หมายเลข 054-71-0755 ต่อ 12  เอกสารรายละเอียด

ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเชขทะเบียน ม-๔๑๙๑ จันทบุรี จำนวน ๑ คัน ประมูลราคาด้วยวาจา ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เอกสารรายละเอียด

   ด้วยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ วันที่  14 กรกฎาคม  2558 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ตามเอกสารแนบดังนี้

   

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ เวลา ๐๗.๐๐ น. และต้อนรับนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ในพิธีเวียนเทียน เวลา ๑๖.๐๐ น. ขอเชิญชวนผู้บริหาร สำนัก/กอง ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. ณ บริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ และมีมติ กำหนดให้วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมในช่วงวันฉัตรมงคล