ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ เวลา ๐๗.๐๐ น. และต้อนรับนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ในพิธีเวียนเทียน เวลา ๑๖.๐๐ น. ขอเชิญชวนผู้บริหาร สำนัก/กอง ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. ณ บริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ และมีมติ กำหนดให้วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมในช่วงวันฉัตรมงคล

       เชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง (ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน) ประดับตราสัญลักษณ์ฯ ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๕๘ หรือตามอัธยาศัยและตามความเหมาะสม

        ขอความร่วมมือข้าราชการ/พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ นับเป็นมหามงคลพิเศษยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว

          กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนลงวันที่ 3 พ.ย. 57 ส่งถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร ให้มีการยกเลิกขอสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน ที่เข้าไปติดต่อราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในเรื่องการประหยัดเวลา เพราะมีข้อมูลอยู่แล้ว
          ทางกระทรวงมหาดไทยเคยแจ้งมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 ให้ทุกหน่วยงานของรัฐใช้หลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านจากฐานข้อมูลทะเบียนได้เลย ซึ่งไม่ต้องลงชื่อรับรองเอกสารก็ได้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนเสียเวลาคัดสำเนาหรือเสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร แต่แล้วปัจจุบันปัญหาดังกล่าวก็ยังปรากฏอยู่ ยังคงมีการเรียกหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่เป็นไปตามมติ ครม. โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของประชาชน รายละเอียดเพิ่มเติม


ถวายกฐินกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ วัดจอมสุดาราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๓.๐๐ น. วันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

        ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธการคณะรัฐมนตรี ว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒ ก.ค ๒๕๕๗ ลงมติ กำหนดให้วันจันทร์ที่ ๑๑ ส.ค ๒๕๕๗ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมในช่วงวันเฉบิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม