ข่าวประชาสัมพันธ์

       สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเก็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2556 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

       คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ลงมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนต่อไปเป็นระยะที่ ๑๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอรายละเอียด

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

        มติ ครม. เห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในปี ๒๕๕๖ โดยกำหนดให้ วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๑ วัน เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง ๕ วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ - วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ (วันขึ้นปีใหม่) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ที่มา: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 11 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 โดยกำหนดให้มีพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 และถนนพระราม 9  รายละเอียดและกำหนดการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ เผยแพร่เอกสาร "คู่มือ สิทธิประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ" เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชน ได้รับ เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ ได้รู้การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างกว้างขวาง ถูต้อง เป็นธรรมและสะดวก อ่านเพิ่มเติม...

       กรมโยธาธิการและผังเมืองมีกำหนดนำผ้ากฐินสามัคคี-ผ้าป่าสมัคคีกรมโยธาธิการและผังเมืองไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันอาทิตย์ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

         กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญในวันและเวลา ดังกล่าว

ตามเอกสารแนบดังนี้

   

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองน้อมนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

         กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญในวันและเวลา ดังกล่าว

ตามเอกสารแนบดังนี้