ข่าวประชาสัมพันธ์

IDcard

             กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๖๘๕๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) แจ้งให้หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดตลอดจนประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันว่า กรณีหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลขอผู้ถือบัตรหรือขอคัดสำเนาบัตร เพื่อประกอบพิจารณา หรือจะต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรเป็นหลักฐาน โดยเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญครบถ้วนอยู่ด้านหน้า ควรให้ถ่ายสำเนาบัตรเพียงด้านเดียว เนื่องจากด้านหลังบัตรเป็นข้อมูลกำกับบัตรเพื่อควบคุมการจ่ายบัตร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม

  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ขอยกเลิกการประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 66 รายการ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้หากสำนักงานฯ จะดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

   

     ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๕๖ ให้รณรงค์การแต่งกายชุดสีขาว หรือชุดปฏิบัตธรรมสีขาว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสืบทอดประเพณีวิสาขบูชา  ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และจัดมวลชนแต่งกายชุดสีขาว เข้าร่วมขบวนอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

        กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ องค์ปฐมเสนาบดี กระทรวงโยธาธิการ (ครบ ๑๕๐ ปี ) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณลานด้านหน้ากรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระรามที่ ๖) รายละเอียดเพิ่มเติม

        เนื่องจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ( พพ.) ได้รับแจ้งจากกระทรวงพลังานว่า ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งยานาดาในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้แจ้งหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อดำเนินการซ่อมปรับปรุงแท่นผลิตก๊าซ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ทำให้มีผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย

        จึงขอความร่วมมือกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยการปิดอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นต้องใช้ หรือมีความสำคัญน้อยในระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ โดยเฉพาะวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ช่วงเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ขอความร่วมมือโดยการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีความจำเป็นโดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดเพิ่มเติม

   ด้วยสำนักงานโยธาธิการและผัเมืองจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น

ตามเอกสารแนบดังนี้

   

   ด้วยจังหวัดชลบุรีมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี จำนวน 25 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 โทรศัพท์ 0-38287174, 038-277-998 

ตามเอกสารแนบดังนี้