ข่าวประชาสัมพันธ์

      เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่กำลังจะถึงนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยเชิญชวนเพื่อนข้าราชการทุกท่าน คลิ๊กที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th<http://www.ocsc.go.th/> และลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณออนไลน์

      ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ลานพระบรมรูปทรงม้า วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยแต่งกาย สีวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ สีเหลือง โดยพร้อมเพรียงกัน

 

        กรมโยธาธิการและผังเมือง มีกำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ในวันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดเวฬุราชิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสำนักงานเลขานุการกรม  

ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในวันเวลาราชการ สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

        กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาว ในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชางานฉลองพุทธขยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ในการนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยชุดสีขาวอันเป็นมงคลยิ่งในวันดังกล่าว
        กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขอเชิญผู้บริหาร ข้าราขการ พนักงาน และลูกจ้างแต่งกายด้วยชุดสีขาวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศรับสมัครสอบ ก.พ.ภาค ก. ปี 2555 การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชาร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รำลึก ๑๔๙ ปี "นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม" กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ องค์ปฐมเสนาบดี กระทรวงโยธาธิการ (ครบ ๑๔๙ปี) ในวันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕

โดยกำหนดให้มีพิธีพราหมณ์ เวลา ๐๘.๕๐ น. ณ บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์๊ฯ และพิธีสงฆ์ เวลา ๑๐.๑๕ น. ณ บริเวณโถงทางเชื่อมชั้น ๑ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ โดยนายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธี