ข่าวประชาสัมพันธ์

   ด้วยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ วันที่  31 กรกฎาคม  2556 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ตามเอกสารแนบดังนี้

   

       ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดบรรยายธรรม ตามโครงการเสริมสร้างจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักธรรมในการทำงาน โดยพระมหาสมปอง วัดสร้อยทอง กรงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย 56 ช่วงเวลา 11.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ และหลังจากนั้นขอเชิญเข้าร่วมพิธี เจริญนวัคคหายุสมธัมม์ นำธรรมาปฏิบัติ ฝึกหัดสมาธิ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพ ฯ เวลา 15.00-17.00

IDcard

             กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๖๘๕๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) แจ้งให้หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดตลอดจนประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันว่า กรณีหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลขอผู้ถือบัตรหรือขอคัดสำเนาบัตร เพื่อประกอบพิจารณา หรือจะต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรเป็นหลักฐาน โดยเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญครบถ้วนอยู่ด้านหน้า ควรให้ถ่ายสำเนาบัตรเพียงด้านเดียว เนื่องจากด้านหลังบัตรเป็นข้อมูลกำกับบัตรเพื่อควบคุมการจ่ายบัตร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม

  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ขอยกเลิกการประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 66 รายการ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้หากสำนักงานฯ จะดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

   

     ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๕๖ ให้รณรงค์การแต่งกายชุดสีขาว หรือชุดปฏิบัตธรรมสีขาว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสืบทอดประเพณีวิสาขบูชา  ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และจัดมวลชนแต่งกายชุดสีขาว เข้าร่วมขบวนอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

        กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ องค์ปฐมเสนาบดี กระทรวงโยธาธิการ (ครบ ๑๕๐ ปี ) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณลานด้านหน้ากรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระรามที่ ๖) รายละเอียดเพิ่มเติม

        เนื่องจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ( พพ.) ได้รับแจ้งจากกระทรวงพลังานว่า ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งยานาดาในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้แจ้งหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อดำเนินการซ่อมปรับปรุงแท่นผลิตก๊าซ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ทำให้มีผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย

        จึงขอความร่วมมือกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยการปิดอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นต้องใช้ หรือมีความสำคัญน้อยในระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ โดยเฉพาะวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ช่วงเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ขอความร่วมมือโดยการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีความจำเป็นโดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดเพิ่มเติม