ข่าวประชาสัมพันธ์

        กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาว ในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชางานฉลองพุทธขยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ในการนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยชุดสีขาวอันเป็นมงคลยิ่งในวันดังกล่าว
        กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขอเชิญผู้บริหาร ข้าราขการ พนักงาน และลูกจ้างแต่งกายด้วยชุดสีขาวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศรับสมัครสอบ ก.พ.ภาค ก. ปี 2555 การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชาร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รำลึก ๑๔๙ ปี "นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม" กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ องค์ปฐมเสนาบดี กระทรวงโยธาธิการ (ครบ ๑๔๙ปี) ในวันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕

โดยกำหนดให้มีพิธีพราหมณ์ เวลา ๐๘.๕๐ น. ณ บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์๊ฯ และพิธีสงฆ์ เวลา ๑๐.๑๕ น. ณ บริเวณโถงทางเชื่อมชั้น ๑ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ โดยนายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธี


        ครม.ประกาศให้วันที่ 9 เม.ย.เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นวันพระราชทานเพลิงพระศพ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และให้ไว้ทุกข์ระหว่างวันที่ 8-10 เม.ย. 2555 รวม 3 วัน
       สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอเรื่องการกำหนดวันหยุดและไว้ทุกข์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยให้วันจันทร์ที่ 9 เมษายน นี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ส่วนห้วงวันพระราชพิธีระหว่าง 8-10 เมษายนขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายไว้ทุกข์โดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

shirt_gov

                 เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไทยและเป็นการสอดรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบราชการสีกากีคอพับ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงขอความร่วมมือจากผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนแสดงถึงความพร้อมเพรียงของหน่วยงาน ดังนี้
   1) ขอความร่วมมือบุคลากร...ในสังกัดแต่งกายด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทยเป็นประจำทุกวันอังคาร
   2) ขอความร่วมมือผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจำแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบราชการสีกากีคอพับ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นจำทุกวันจันทร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยพร้อมเพรียงกัน

                ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมืองประสงค์จะรับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม...

                ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งว่าได้จัดปฏิบัติธรรมทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทุกต้นเดือนรวมทั้งในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติตลอดปี 2555 ซึ่งการเข้าร่วมปฎิบัติธรรมดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อ่านเพิ่มเติม...