ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัด "โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ." เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้มาชำระหนี้ให้เป็นปกติ ซึ่งเป็นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก้นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไป โดย "กองทุนฯ มีสิทธิพิเศษแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 1 พศจิกายน 2556 - 31 มีนาคม 2557 โดยผู้ที่ไม่ค้างชำระแต่มาชำระหนี้ปิดบัญชี จะได้รับการลดหย่อนหนี้ร้อยละ 3.5 ของเงินต้นและสำหรับผู้กู้ค้างชำระที่มาชำระหนี้ให้เป็นปกติจะได้ส่วนลดค่าปรับร้อยละ 100 หากชำระปิดบัญชีจะได้ลดค่าปรับร้อยละ 100 พร้อมทั้งส่วนลดดอกเบี้ยร้อยละ 50" URL : http://www.studentloan.or.th/index.php

      ไปรษณีย์ไทยร่วมเทิดพระเกียรติและสำนึกพระกรุณาธิคุณในวาระครบรอบ 150 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้ทรงมีคุณูปการต่อหน่วยงานราชการและวงการศิลปะของไทย

     l_20131111_054757

ทรงเป็นอัจฉริยะศิลปินแห่งสยามประเทศ ทรงรอบรู้และมีพระปรีชาสามารถในทางศิลปกรรมทุกแขนง ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ตลอดจนโบราณคดี ประวัติศาสตร์ วรรณคดี อักษรศาสตร์ และนิรุกติศาสตร์ ในโอกาสนี้ได้อัญเชิญพระรูปมาจัดพิมพ์แสตมป์โดยมีพื้นหลังเป็นภาพร่างอุโบสถ วัดราชาธิวาส และภาพวาดในพระที่นั่งบรมพิมานซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของพระองค์ ออกจำหน่ายวันที่ 11 พ.ย.56 ราคาดวงละ 3 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) ซองวันแรกจำหน่าย 10 บาท ผู้สนใจหาซื้อได้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร โทร. 0 2831 3856, 0 2831 3853 และ 0 2831 3876 หรือ Line: stampinlove

ที่มา: http://www.thailandpost.com/news-public-detail.php?id=603

      ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th โดยคลิกเลือก "ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์" ในระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

       สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเก็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2556 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

       คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ลงมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนต่อไปเป็นระยะที่ ๑๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอรายละเอียด

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

        มติ ครม. เห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในปี ๒๕๕๖ โดยกำหนดให้ วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๑ วัน เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง ๕ วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ - วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ (วันขึ้นปีใหม่) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ที่มา: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 11 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 โดยกำหนดให้มีพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 และถนนพระราม 9  รายละเอียดและกำหนดการ