ข่าวประชาสัมพันธ์

        ครม.ประกาศให้วันที่ 9 เม.ย.เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นวันพระราชทานเพลิงพระศพ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และให้ไว้ทุกข์ระหว่างวันที่ 8-10 เม.ย. 2555 รวม 3 วัน
       สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอเรื่องการกำหนดวันหยุดและไว้ทุกข์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยให้วันจันทร์ที่ 9 เมษายน นี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ส่วนห้วงวันพระราชพิธีระหว่าง 8-10 เมษายนขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายไว้ทุกข์โดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

shirt_gov

                 เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไทยและเป็นการสอดรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบราชการสีกากีคอพับ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงขอความร่วมมือจากผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนแสดงถึงความพร้อมเพรียงของหน่วยงาน ดังนี้
   1) ขอความร่วมมือบุคลากร...ในสังกัดแต่งกายด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทยเป็นประจำทุกวันอังคาร
   2) ขอความร่วมมือผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจำแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบราชการสีกากีคอพับ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นจำทุกวันจันทร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยพร้อมเพรียงกัน

                ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมืองประสงค์จะรับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม...

                ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งว่าได้จัดปฏิบัติธรรมทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทุกต้นเดือนรวมทั้งในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติตลอดปี 2555 ซึ่งการเข้าร่วมปฎิบัติธรรมดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อ่านเพิ่มเติม...

 ประชาชนยื่นคำร้องรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่ สำนักงานเขต

การช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  และเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็ว  โดยในกรณีของเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ครัวเรือนละ 5,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

                วันนี้ (๑๘ ต.ค.) นายประชา เตรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานและบริหารงานพื้นที่น้ำท่วมขังเขตที่ ๕ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

katin_54_map

        กำหนดการถวายกฐินพระราชทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี 2554ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ตำบลบางนกแขวก  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554    แผนที่เส้นทางคลิกที่นี