ข่าวประชาสัมพันธ์

540905

        กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดแต่งกายด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทยเป็นประจำทุกวันอังคารโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อความสวยงามและเป้นระเบียบเรียบร้อยของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงขอเปลี่ยนการแต่งกายชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย จากวันพุธของทุกสัปดาห์ เป็น วันอังคารของทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

        กรมโยธาธิการและผังเมือง มีกำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ในวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ โดยจะติดต่อร่วมสมทบได้ที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๑๓-๖

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดประกาศ

logoking1

       เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานและประชาชนทั่วประเทศร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์ตามสถานที่ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน ทั้งนี้ ให้ประดับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ สำหรับธงตราสัญลักษณ์ต้องเป็นผืนผ้าสีเหลืองนวลซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ

shirt-thai

        ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๒๐๘๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔  ได้แจ้งมติคุณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เกี่ยวกับการแต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทยและการแต่งกายด้วยเสื้อตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาดำเนินการ นั้น

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดประกาศ

กรมโยธาธิการและผังเมืองประกาศรายชื่อบริษัท/ห้างฯ ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

ภารกิจที่มุ่งเน้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ปีงบประมาณ 2554 (Agenda 2011) ทั้งสิ้น 13 เรื่อง

ประกอบด้วย

 1. ผังชุมชน
 2. การบริการด้านผังเมือง
 3. การปรับปรุงกฎ ระเบียบ กฎหมาย
 4. การทดสอบวัสดุ
 5. การบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
 6. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 7. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
 8. อาคารปลอดภัย ประชาอุ่นใจ
 9. อาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 10. การตรวจสอบอาคารภาครัฐ
 11. การบริการออกแบบอาคาร
 12. การประมาณราคา
 13. การพัฒนาเมืองเพื่อพร้อมรับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง