ข่าวประชาสัมพันธ์

shirt-thai

        ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๒๐๘๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔  ได้แจ้งมติคุณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เกี่ยวกับการแต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทยและการแต่งกายด้วยเสื้อตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาดำเนินการ นั้น

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดประกาศ

กรมโยธาธิการและผังเมืองประกาศรายชื่อบริษัท/ห้างฯ ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

ภารกิจที่มุ่งเน้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ปีงบประมาณ 2554 (Agenda 2011) ทั้งสิ้น 13 เรื่อง

ประกอบด้วย

 1. ผังชุมชน
 2. การบริการด้านผังเมือง
 3. การปรับปรุงกฎ ระเบียบ กฎหมาย
 4. การทดสอบวัสดุ
 5. การบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
 6. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 7. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
 8. อาคารปลอดภัย ประชาอุ่นใจ
 9. อาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 10. การตรวจสอบอาคารภาครัฐ
 11. การบริการออกแบบอาคาร
 12. การประมาณราคา
 13. การพัฒนาเมืองเพื่อพร้อมรับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง