ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลงานออกแบบงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะผู้จัดงาน InfoComm Southeast Asia 2021 และงานสัมนา IFSEA2021 Summit โดยมีบริษัท เอ็กซ์โป อินเตอร์ จำกัด สมาคม The Audio Visual and Integrated Experience Association และบริษัท InfoCommAsia Pte Ltd ขอเสนองาน InfoComm SouthEast Asia GoVIRTUAL เวทีออนไลน์สำหรับงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีอนาคตและสัมนาที่สำคัญพร้อมด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยกำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นในหัวข้อ How Can New Technology Fundamentally Reshape Government Workforce และ Examining Technology Advancement for Government วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 -16.00 น. 

คลิก .. สมัครเข้าร่วมงานสัมนาออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กรมโยธาธิการและผังเมือง (ศตส.ยผ.) ได้จัดทำโครงการโยธาธิการและผังเมืองร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักผังเมืองรวม ร่วมกับ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ จัดทำสื่อเผยแพร่โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา และขอเชิญชวนทุกท่านตอบแบบสอบถามเพื่อลุ้นรับรางวัลพิเศษ จำนวน 1 รางวัล และของที่ระลึกสำหรับ 50 ท่านแรก ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

คลิก...ตอบแบบสอบถาม