ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแล้ว "ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563" ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้ (27 พ.ค. 63)

รายละเอียดเพิ่มเติม


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 143 รายการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการที่เป็นผู้แทนสภา ผู้แทนสมาคม ผู้แทนสถาบันหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง ในคณะกรรมการผังเมือง พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม