ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย (คณะที่ 2) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ  ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว มีข้อสังเกตว่า ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการปรับปรุงค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชน จึงควรรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงมหาดไทยได้เสนอพระราชบัญญัติสถาปนิก เพื่อเป็นการรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับมอบให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวร่วมกับสภาสถาปนิก ซึ่งสภาสถาปนิกได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพื่อเผยแพร่ข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน และองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ได้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน (บริเวณถนนมหายศ หลังกองช่าง อบจ.น่าน) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการขายที่ดินจัดหาประโยชน์คงเหลือ (จำนวน 3 แปลง) ตามแผนดำเนินโครงการฯ 

รายละเอียดเพิ่มเติม