ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สานต่อพระปณิธานสู่สานพลังใจศรัทธา ร่วมเป็นหนึ่งพลังรณรงค์  "Whisper of Ovary" มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ ควรใส่ใจตรวจภายในทุกปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ACMECS Info 8 Summits

ACMECS Info 6 Summits

การประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 8 คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และ Wuhan University ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ภูมิสาสนเทศสิรินธรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 39 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม