ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้สมัคร และแบบใบสมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๗) มีรายละเอียดดังนี้

การเผยแพร่ข้อมูลโครงการทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดทำคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การให้ทางรถฉุกเฉิน และแอปพลิเคชั่น EMS 1669 เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการให้ความสำคัญกับการให้ทางรถฉุกเฉิน นำส่งผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินให้ถึงโรงพยาบาลใกล้เคียงได้เร็วที่สุด และการแจ้งเหตุฉุกเฉินที่สามารถระบุพิกัดจุดเกิดเหตุและข้อมูล

ชมวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การให้ทางรถฉุกเฉิน

การเผยแพร่ข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดน และพื้นที่ชุมชนเมืองจังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ....

รายละเอียดเพิ่มเติม

ด้วยจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี จำนวน 16 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม