ข่าวประชาสัมพันธ์

 "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา"

รับชมวีดิทัศน์

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของอธิบดี ซึ่งเป็นการแสดงเจตจำนงของท่านอธิบดีในการบริหารงานโดยมุ่งดำเนินงานตามภารกิจภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดยึดถือคุณธรรมในการปฏิบัติงานอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"

คลิก...เพื่อดาวน์โหลดวิดีทัศน์