ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าด้วยการให้บริการงานวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ พ.ศ. 2554 (ฉบับที่2) พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

ของเล่นแสนสนุกที่อาจแลกด้วย "ชีวิต"

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

แนะ! วิธีการซื้อของออนไลน์ง่าย ๆ ไม่ให้โดนหลอก 

 >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันภัยโควิด -19 

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. มีภารกิจในการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้วิเคราะห์ จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจต่อไป

 

คลิก >>แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2564