ข่าวประชาสัมพันธ์

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กำหนดแผนการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562  หากสนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.deqp.go.th เลือกเมนู "บริการออนไลน์" และ "ระบบงานสัมนา/ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม" หรือส่งใบสมัครไปยังกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนธานี ตำบาลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ภายในระยะที่กำหนดในแต่ละหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

องค์การสหประชาชาติได้มีการมอบรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นประเทศสมาชิกทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องผลงานที่มีการบริการสาธารณะที่โดดเด่น การพัฒนานวัตกรรมและการบริการภาครัฐที่สอดคล้องกับพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักการ SDGs จึงประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้หน่วยงานสมัครขอรับรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเผยแพร่ข้อมูลโครงการทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

โครงการ : งานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมะหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม

ด้วยในเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส 

กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัย ในวันศูกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ด้วยมูลนิธิคนพิการไทย แจ้งว่า มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน "โครงการกายอุปกรณ์" เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ แขนเทียม ขาเทียม ให้แก่คนพิการและเด็กเล็กที่อยู่ในวัยเรียนที่ยากไร้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม...