ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมประยุกต์สำหรับการบริการโครงการให้บริการฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการผังเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณเคหะชุมชนเพชรบูรณ์ (ระยะที่ ๑) จังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ตามที่ช่อง NEWS1 ได้นำเสนอข่าว “ข้อเรียกร้องให้แก้ไขผังเมือง” กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงทั้ง ๔ ประเด็น ดังนี้


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกทีนี่

ตามที่หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ หน้า ๒๒ ได้นำเสนอข่าวคอลัมน์ “จี้รัฐบริหารจัดการน้ำ-คุมเข้มผังเมือง” กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงทั้ง ๓ ประเด็น ดังนี้ตามที่หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ หน้า ๒๒ ได้นำเสนอข่าวคอลัมน์ “จี้รัฐบริหารจัดการน้ำ-คุมเข้มผังเมือง” กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงทั้ง ๓ ประเด็น ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...