ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการโยธาธิการและผังเมืองร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ : งานค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

รายละเอียดเพิ่มเติม...

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สานต่อพระปณิธานสู่สานพลังใจศรัทธา ร่วมเป็นหนึ่งพลังรณรงค์  "Whisper of Ovary" มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ ควรใส่ใจตรวจภายในทุกปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ACMECS Info 8 Summits

ACMECS Info 6 Summits

การประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 8 คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

 รายละเอียดเพิ่มเติม