ข่าวประชาสัมพันธ์

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จังหวัดนราธิวาส  จำนวน 26 รายการ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จังหวัดนราธิวาส  จำนวน 26 รายการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกทีนี่

รายงานผลการศึกษาการใช้เถ้าผักตบชวาทดแทนดินลูกรังในการผลิตบล็อกประสาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134/ตอนที่ 10 

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2560 โดยมีผลบังคับวช้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2560

รายละเอียดเพื่มเติม

 

ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (Infographic)"

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการโยธาธิการและผังเมืองร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 15 มิถุนายน ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

Digitize Thailand : Shaping Future Government

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 โรงแรมเซ็นทราศุนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

การประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงดิจิทัลเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐส่วนกลางทุกกระทรวง

ทบวง กรม เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล

ลงทะเบียนด่วนได้ที่ www.egovernmentforum.com