ข่าวประชาสัมพันธ์

Digitize Thailand : Shaping Future Government

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 โรงแรมเซ็นทราศุนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

การประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงดิจิทัลเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐส่วนกลางทุกกระทรวง

ทบวง กรม เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล

ลงทะเบียนด่วนได้ที่ www.egovernmentforum.com

การรับสมัครนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.nhrc.or.th หรือ www.mfa.go.th/asean

งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดน

และพื้นที่ชุมชนเมืองจังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองสกลนคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

     การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกได้ที่นี้

จำหน่ายที่จัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลปากแพรก 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 จำนวน 3 แปลง 

รายละเอียดเพิ่มเติม

๑. กำหนดให้มีวันหยุดราชการประจำปี อีก ๒ วัน ได้แก่

๑.๑ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

๑.๒ วันที่ ๑๓ ตุลาคม เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๒. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๐๐ [เรื่อง ประกาศกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๐] ในส่วนที่กำหนดให้วันที่ ๕ พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ