ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และ Wuhan University ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ภูมิสาสนเทศสิรินธรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 39 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการเลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้สมัคร และแบบใบสมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๗) มีรายละเอียดดังนี้

การเผยแพร่ข้อมูลโครงการทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดทำคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การให้ทางรถฉุกเฉิน และแอปพลิเคชั่น EMS 1669 เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการให้ความสำคัญกับการให้ทางรถฉุกเฉิน นำส่งผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินให้ถึงโรงพยาบาลใกล้เคียงได้เร็วที่สุด และการแจ้งเหตุฉุกเฉินที่สามารถระบุพิกัดจุดเกิดเหตุและข้อมูล

ชมวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การให้ทางรถฉุกเฉิน